Menu Zamknij

Dla Ciebie, dla mnie, dla nas – rozwój usług społecznych na Mazowszu

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (Województwo Mazowieckie) realizuje projekt „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas – rozwój usług społecznych na Mazowszu”, który jest współfinansowany ze środków unijnych (37,6 mln zł). Wartość całego projektu wynosi 45,6 mln zł.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest usprawnienie koordynacji, przepływu informacji w kontekście rozwoju usług społecznych i uspójnienia polityki włączenia społecznego realizowanej przez województwo mazowieckie.

Działania projektu obejmą m.in.:

 • badania i analizy z zakresu polityki społecznej,
 • stworzenie informatycznego narzędzia wspomagającego planowanie usług społecznych,
 • szkolenia kompetencyjne, specjalizacyjne (specjalizacja I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny),
 • wspieranie gmin i powiatów w tworzeniu lokalnych planów deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych,
 • wspieranie gmin w tworzeniu CUS i rozwoju dostarczanych przez nie usług,
 • wspieranie gmin i powiatów w rozwoju ekonomii społecznej,
 • działania wzmacniające potencjał instytucjonalny, kompetencyjny pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej, podmiotów świadczących usługi społeczne, a także instytucji i podmiotów organizujących system wspierania rodziny, pieczy zastępczej, adopcji oraz jego otoczenia.

Projekt skierowany jest do:

 • podmiotów, instytucji i osób pracujących w tych podmiotach i instytucjach z województwa mazowieckiego,
 • jednostek samorządu terytorialnego z ich jednostkami organizacyjnymi,
 • podmiotów organizujących wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję oraz ich otoczenie,
 • innych podmiotów, realizujących działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • ośrodków wsparcia ekonomii społecznej,
 • podmiotów ekonomii społecznej i podmiotów prywatnych,
 • organizacji pozarządowych,
 • podmiotów sektora publicznego, prywatnego i społecznego realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznej, w tym służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości.

W efekcie realizacji projektu:

 • 2 281 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego zostanie objętych wsparciem świadczonym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS),
 • 1 950 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego podniesie kwalifikacje dzięki wsparciu EFS+ świadczonemu przez MCPS,
 • 100 usług zostanie zakupionych w jednostkach samorządu terytorialnego od podmiotów ekonomii społecznej (PES),
 • 70% jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwoju ekonomii społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług społecznych, w tym w obszarze pieczy zastępczej,
 • 50% jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego opracuje i będzie realizować lokalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Sposób realizacji projektu

Projekt realizowany będzie zgodnie z Wytycznymi dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w tym Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Aktualne informacje na temat dostępności cyfrowej strony MCPS oraz dostępności architektonicznej, a także informacyjno-komunikacyjnej znajdują się na stronie: https://mcps.com.pl/start/polityka-dostepnosci/

Zgłaszanie podejrzenia niezgodności z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

W przypadku podejrzenia niezgodności projektu lub działań MCPS z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku – 13 grudnia 2006 r., zwanej dalej KPON, istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej (czyli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) lub Instytucji Pośredniczącej (czyli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) takiego podejrzenia.

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje).

Może się to odbywać za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja bazowa

Projekt „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas – rozwój usług społecznych na Mazowszu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 – Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie #UsługiSpołeczne #EkonomiaSpołeczna

#badania #szkolenia #doradztwo

Wartość projektu: 45 618 910,18 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 37 644 724,68 zł

baner z logotypami funduszu europejskiego dla rozwoju społecznego, flaga polski i flaga unii

Kontakt:
Wydział Usług Społecznych
e-mail: uslugi.spoleczne@mcps.com.pl

telefon: 22 37 68 613