Menu Zamknij

Pomoc i Oparcie Społeczne

Pomoc i oparcie społeczne to zespół zasobów, które osoba ich potrzebująca otrzymuje od innych ludzi, grup społecznych lub instytucji pomocowych, a które pomagają jej radzić sobie z trudnościami życiowymi. Zasoby te mogą być materialne, emocjonalne, informacyjne lub instrumentalne i mają na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb i oczekiwań poszczególnych osób jak np. poczucie przynależności, bezpieczeństwa i akceptacji.

Oparcie społeczne jest niezwykle ważne dla zdrowia psychicznego, ponieważ pomaga radzić sobie ze stresem, podnosi poczucie własnej wartości, przynależności do społeczeństwa. Osoby z zaburzeniami psychicznymi często mają ograniczone lub zerwane więzi społeczne, co pogarsza ich sytuację i utrudnia powrót do normalnego funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest zapewnienie im efektywnego wsparcia społecznego, które będzie dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Wsparcie społeczne może pochodzić zarówno od rodziny, przyjaciół, sąsiadów, jak i od profesjonalistów, wolontariuszy czy organizacji pozarządowych.

Według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oparcie społeczne polega w szczególności na:

  1. podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia,
  2. organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji,
  3. udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

O tym, gdzie szukać wsparcia, można przeczytać w „Poradniku Zdrowia Psychicznego 2022”:

https://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2023/06/Poradnik-Zdrowia-Psychicznego-Aktualizacja-2023.pdf

Do zadań Wydziału Programów Społecznych w zakresie pomocy i oparcia społecznegonależy w szczególności:

  1. realizowanie zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) w obszarze społecznym, w szczególności opracowanie programu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, koordynowanie jego realizacji, monitorowanie i aktualizowanie;
  2. opracowanie wojewódzkiego programu rozwiazywania kryzysu bezdomności, jego realizacja, monitorowanie i aktualizowanie;
  3. prowadzenie współpracy z urzędem marszałkowskim w zakresie przygotowania i realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie przeciwdziałania ubóstwu, przeciwdziałania przemocy domowej, ochrony zdrowia psychicznego, polityki rodzinnej, w tym:
  • organizowanie i przeprowadzanie postępowań konkursowych o udzielenie dotacji,
  • prowadzenie rozliczeń wykorzystania środków z dotacji.

Kontakt do Wydziału Programów Społecznych:

Kierownik Wydziału: tel. 22 376 85 71

Pracownicy Wydziału: tel. 22 376 85 72, 22 376 85 73, 22 376 86 07


Akty prawne:

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022

Wojewódzki program pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2018-2022


Informatory i poradniki:

Monitoring Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018–2022. Raport za rok 2022

Monitoring Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego za 2021 rok

Diagnoza systemu pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa mazowieckiego

Raportu z monitoringu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018–2022 za 2020 rok.

Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018–2022

Kryzys psychologiczny – poradnik dla rodziców i dzieci

Informator zdrowia psychicznego – przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu- Informator

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – plakat

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – ulotka

Kontakt:

Telefon zaufania dla osób z zaburzeniami psychicznymi: +48 22 6141649