Menu Zamknij

Osoby z niepełnosprawnością

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 20426 z późn. zm.), samorząd województwa realizuje następujące zadania:

 • opracowywanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • opracowanie i przedstawienie Pełnomocnikowi Rządu informacji o prowadzonej działalności,
 • dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 • współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.

Do zadań Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizowanie wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, koordynowanie, monitorowanie i aktualizowanie;
 2. prowadzenie spraw związanych z podziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego;
 3. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
 4. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
 5. opracowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności;
 6. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych;
 9. prowadzenie obsługi organizacyjno-administracyjnej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
 10. współpraca z Wydziałem Budżetu i Finansów przy opracowywaniu sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków przedstawianego Prezesowi Zarządu Funduszu;
 11. opiniowanie wniosków ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe;
 12. prowadzenie spraw związanych ze spłatami pożyczek udzielonych zakładom pracy chronionej;
 13. prowadzenie spraw z zakresu tworzenia i likwidacji specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych, szkolących osoby niepełnosprawne.

Kontakt w Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych:
Kierownik tel. 22 376 85 83
tel. 22 376 85 84, 22 376 85 85, 22 376 85 86

Do zadań Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej należy w szczególności:

 • realizowanie wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie współpracy z Urzędem w zakresie przygotowania i realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
 1. organizowanie i przeprowadzanie postępowań konkursowych o udzielenie dotacji,
 2. prowadzenie rozliczeń wykorzystania środków dotacji;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zadań, o których mowa w pkt 2;
 • udział w przygotowaniu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego;
 • współpraca z Wydziałem Budżetu i Finansów przy opracowywaniu sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków, przedstawianego Prezesowi Zarządu Funduszu.

Kontakt w Wydziałem Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej:
Kierownik tel. 22 376 85 89
tel. 22 376 85 88, 22 376 85 96.