Menu Zamknij

Osoby z niepełnosprawnością

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych samorząd województwa realizuje następujące zadania:

 • opracowywanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • opracowanie i przedstawienie Pełnomocnikowi Rządu informacji o prowadzonej działalności,
 • dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 • współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.

Do zadań Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizowanie wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, koordynowanie, monitorowanie i aktualizowanie;
 2. prowadzenie spraw związanych z podziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego;
 3. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
 4. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
 5. opracowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności;
 6. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych;
 9. prowadzenie obsługi organizacyjno-administracyjnej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
 10. współpraca z Wydziałem Budżetu i Finansów przy opracowywaniu sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków przedstawianego Prezesowi Zarządu Funduszu;
 11. opiniowanie wniosków ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe;
 12. prowadzenie spraw związanych ze spłatami pożyczek udzielonych zakładom pracy chronionej;
 13. prowadzenie spraw z zakresu tworzenia i likwidacji specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych, szkolących osoby niepełnosprawne.

Kontakt z Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych:
Kierownik tel. 22 376 85 83
tel. 22 376 85 84, 22 376 85 85, 22 376 85 86

Do zadań Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej należy w szczególności:

1) realizowanie wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w części dotyczącej zadań Wydziału;
2) opracowywanie wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, jego realizowanie, monitorowanie i aktualizowanie;
3) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej – w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu;
4) prowadzenie współpracy z Urzędem w zakresie przygotowania i realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
a) organizowanie i przeprowadzanie postępowań konkursowych o udzielenie dotacji,
b) prowadzenie rozliczeń wykorzystania środków dotacji;
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zadań, o których mowa w pkt 4;
6) udział w przygotowaniu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego;
7) współpraca z Wydziałem Budżetu i Finansów przy opracowywaniu sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków, przedstawianego Prezesowi Zarządu Funduszu.

Kontakt z Wydziałem Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej:
Kierownik tel. 22 376 85 89
tel. 22 376 85 88, 22 376 85 96, 22 376 85 97

Dokumenty:

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim na lata 2022–2025 – przyjęty uchwałą nr 1986/374/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 27.12.2022 r.

Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zada n na Rzecz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021 – przyjęty uchwałą nr 1702-89-19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2019 r.

Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnościami w województwie mazowieckim wraz z oceną realizacji „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021”