Menu Zamknij

Osoby z niepełnosprawnością

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 20426 z późn. zm.), samorząd województwa realizuje następujące zadania:

 • opracowywanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • opracowanie i przedstawienie Pełnomocnikowi Rządu informacji o prowadzonej działalności,
 • dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 • współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.

Do zadań Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

 • opracowanie wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, koordynacja jego realizacji, monitorowanie
  i aktualizowanie;
 • prowadzenie współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przygotowania i realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
  1. organizowanie i przeprowadzanie postępowań konkursowych o udzielenie dotacji,
  2. prowadzenie rozliczeń wykorzystania środków dotacji;
 • prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych;
 • prowadzenie obsługi organizacyjno-administracyjnej Wojewódzkiej Społecznej Rady
  Osób Niepełnosprawnych;
 • opracowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności;
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego;
 • realizacja programów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
 • prowadzenie spraw związanych ze spłatami pożyczek udzielonych zakładom pracy chronionej;
 • opiniowanie wniosków ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe;
 • prowadzenie spraw z zakresu tworzenia i likwidacji specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych szkolących osoby niepełnosprawne;
 • przygotowanie i realizacja projektów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi
  na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w zakresie zadań Wydziału