Menu Zamknij

Usługi społeczne

Usługi społeczne – Dla Ciebie, dla mnie, dla nas 

Usługi społeczne to takie usługi dla mieszkańców, które możemy wspólnie zaplanować. Są dla każdego i powinny być dobierane indywidualnie. To usługi zorientowane na człowieka i przeznaczone do zaspokajania jego życiowych potrzeb. Mają pomagać w realizacji wyzwań i wspierać w sytuacjach kryzysowych. Przyczyniają się do poprawy warunków życia i tworzenia równych szans dla wszystkich mieszkańców oraz zwiększają ich zdolność do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Aby je wprowadzić, trzeba wiedzieć, czego potrzebują mieszkańcy. Do tego potrzebna jest diagnoza. Stąd już tylko krok do stworzenia planu. Lokalny plan rozwoju usług społecznych wyznacza kierunki rozwoju tych usług, uwzględniając potrzeby mieszkańców i możliwości samorządu lokalnego. To też dokument niezbędny do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021-2027.

Usługi społeczne mogą być świadczone przez instytucje – np. ośrodek pomocy społecznej, lokalną placówkę ochrony zdrowia, przez organizacje trzeciego sektora – stowarzyszenia, fundacje, kluby gospodyń wiejskich, różnego typu podmioty społeczne, lub przez podmioty prywatne.

Usługi społeczne są sposobem na rozproszenie działań, przybliżenie ich mieszkańcom i zapewnienie odpowiedzi na ich potrzeby w środowisku lokalnym, dając mu możliwość samodzielnego, godnego życia. To wspólne wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które umożliwią „niezależne życie” każdemu, również osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom w kryzysie psychicznym i wszystkim potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a dzieciom życie pod opieką rodzinną lub pod opieką zbliżoną do rodzinnej.

Na poziomie województwa opracowaniem i realizowaniem regionalnego planu rozwoju usług społecznych zajmuje się Wydział Usług Społecznych.

Co robimy?

 • monitorujemy proces finansowania usług społecznych ze środków funduszy europejskich,
 • promujemy rozwój usług społecznych w regionie,
 • koordynujemy działania na rzecz rozwoju usług społecznych w regionie, w tym:
 • monitorujemy sytuację regionalną w zakresie rozwoju usług społecznych,
 • wspieramy samorządy w rozwoju usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej,
  w szczególności doradzamy w zakresie tworzenia centrów usług społecznych,
 • wspieramy samorządy w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju usług społecznych,
 • wspieramy rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi społeczne, dbamy o większą świadomość na temat rozwoju usług społecznych
 • organizujemy wydarzenia o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz wymianę dobrych praktyk,
 • prowadzimy współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie rozwoju usług społecznych w regionie.

MUS na MUS (Mazowieckie Usługi Społeczne)

Czujesz mus na rozwój usług społecznych w swoim mieście/gminie/powiecie, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać?  Pracownicy Wydziału Usług Społecznych pomogą Ci w:

 • diagnozie potrzeb mieszkańców w obszarze usług społecznych,
 • organizacji spotkań z lokalnymi partnerami rozwoju usług dedykowanych mieszkańcom (np. Instytucje kultury, sportu, oświaty, pomocy społecznej, lokalne ngo, podmioty ekonomii społecznej, prywatni przedsiębiorcy, inni),
 • opracowaniu analizy zasobów,
 • opracowaniu lokalnego planu rozwoju usług społecznych,
 • informacji  w zakresie ustawowych rozwiązań na rzecz rozwoju usług społecznych,
 • Informacji w zakresie  możliwości wsparcia finansowego w ramach nowej perspektywy UE w celu rozwoju usług społecznych  

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wsparcia:

Potrzebujesz informacji, szkolenia, doradztwa możesz się z nami skontaktować, pisząc na adres: uslugi.spoleczne@mcps.com.pl

lub dzwoniąc pod numer telefonu: 22 37 68 613