Menu Zamknij

Polityka senioralna

W 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030. Dokument ten jest swoistą mapą drogową dla realizacji celów społecznych, przyjętych przez Samorząd. Ważną grupą społeczną określoną w mazowieckiej strategii polityki społecznej są osoby starsze – 60+.

Uszczegółowienie oraz rozwinięcie celów i działań zapisanych w mazowieckiej strategii polityki społecznej stanowi przyjęty w 2022 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dokument Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026.

Z uwagi na zachodzące zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze podjęto decyzję o stworzeniu w 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej Wydziału Polityki Senioralnej, skoncentrowanego na tematyce osób starszych i realizującego wojewódzką politykę senioralną. Do zadań Wydziału należy:

1) koordynacja realizacji zadań wynikających z Programu Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego;

2) monitorowanie sytuacji osób starszych w regionie;

3) coroczna organizacja Sejmików Senioralnych Województwa Mazowieckiego, a także innych wydarzeń, których celem jest integracja seniorów z województwa mazowieckiego umożliwiających wymianę doświadczeń i dyskusji na tematy ważne z punktu widzenia osób starszych;

4) organizowanie i przeprowadzanie postępowań konkursowych o udzielanie dotacji oraz prowadzenie rozliczeń wykorzystania środków dotacji;

5) współpraca z Polską Akademią Nauk w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz środowiska senioralnego;

6) prowadzenie obsługi organizacyjno-administracyjnej Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej.

Kontakt do Wydziału Polityki Senioralnej:

Kierownik Wydziału: tel. (22) 376 85 06

Pracownicy Wydziału: tel. (22) 376 85 09, (22) 376 85 10

e-mail: seniorzy@mcps.com.pl

Dokumenty: