Menu Zamknij

Polityka Senioralna

W listopadzie 2014 roku  Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził nową Strategię Polityki Społecznej dla naszego województwa na lata 2014-2020. Dokument ten jest swoistą mapą drogową dla realizacji celów społecznych, przyjętych przez Samorząd.

Ważną grupą społeczną określoną w Strategii Polityki Społecznej są osoby starsze – 60+. Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał również Pełnomocnika do spraw Polityki Senioralnej, którego zadaniem jest pełnienie funkcji koordynacyjno-informacyjnej i wykonawczej dla działań i programów dotyczących seniorów.

Na Pełnomocnika wyznaczono Panią Elżbietę Bogucką – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Społecznych.

Korespondencję skierowaną do Pełnomocnika prosimy kierować na adres:

Pani Elżbieta Bogucka
Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
e-mail: pelnomocnik.seniorzy@mcps.com.pl

Kontakt do Wydziału Polityki Senioralnej:

Kierownik Wydziału tel. (22)  376 85 06
Pracownicy Wydziału tel. (22) 376 85 09, (22) 376 85 10

Dokumenty:

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021

Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 MCPS