Menu Zamknij

Polityka Senioralna

W 2014 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument ten jest swoistą mapą drogową dla realizacji celów społecznych, przyjętych przez Samorząd. Ważną grupą społeczną określoną w mazowieckiej strategii polityki społecznej są osoby starsze – 60+. Nowa mazowiecka strategia polityki społecznej na lata 2021-2030 jest w trakcie opracowywania.

Uszczegółowienie oraz rozwinięcie celów i działań zapisanych w mazowieckiej strategii polityki społecznej stanowi przyjęty w 2019 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dokument Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 r.

Z uwagi na zachodzące zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze podjęto decyzję o stworzeniu w 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej Wydziału Polityki Senioralnej, skoncentrowanego na tematyce osób starszych i realizującego wojewódzką politykę senioralną. Do zadań Wydziału należy:

1) koordynacja realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej;

2) monitorowanie sytuacji osób starszych w regionie;

3) coroczna organizacja Sejmików Senioralnych Województwa Mazowieckiego a także innych wydarzeń, których celem jest integracja seniorów z województwa mazowieckiego umożliwiających wymianę doświadczeń i dyskusji na tematy ważne z punktu widzenia osób starszych;

4) organizowanie i przeprowadzanie postępowań konkursowych o udzielanie dotacji oraz prowadzenie rozliczeń wykorzystania środków dotacji;

5) współpraca z Polską Akademią Nauk w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz środowiska senioralnego;

6) wdrażanie pilotażowego programu usług opiekuńczych w formie teleopieki;

7) prowadzenie obsługi organizacyjno-administracyjnej Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej, Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw realizacji pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki oraz Mazowieckiej Rady Seniorów.

 

Kontakt do Wydziału Polityki Senioralnej:

Kierownik Wydziału: tel. (22) 376 85 06
Pracownicy Wydziału: tel. (22) 376 85 09, (22) 376 85 10

e-mail: seniorzy@mcps.com.pl

Dokumenty:

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021

Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 MCPS