Menu Zamknij

Mazowiecka Rada Seniorów

31 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów. Rada została utworzona uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w listopadzie 2018 r. jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny Marszałka Województwa Mazowieckiego, działający na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

W imieniu Marszałka Adama Struzika powołania na członków Rady I kadencji wręczyła Tamara Borkowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W skład Rady weszło 18 członków, w tym przedstawiciele środowisk senioralnych reprezentujące uniwersytety trzeciego wieku, rady seniorów, organizacje pozarządowe oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w województwie mazowieckim;

2) proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz środowiska seniorów;

3) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa mazowieckiego, w zakresie seniorów;

4) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego w życiu publicznym i społecznym seniorów;

5) konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących seniorów lub mogących mieć wpływ na ich sytuację;

6) opiniowanie projektowanych dokumentów i propozycji rozwiązań regionalnych skierowanych do seniorów;

7) promowanie zdrowego starzenia się;

8) wspieranie rozwoju i działań podmiotów działających na rzecz seniorów z terenu województwa mazowieckiego (np. organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniorów);

9) dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;

10) podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się. 

Podczas tajnego głosowania Rada spośród swoich członków wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym został Tadeusz Lempkowski, natomiast wiceprzewodniczącym Roman Biskupski. Ponadto Rada uzgodniła zarysy zasad dalszej współpracy.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Rady zapewnia Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W tym celu utworzono adres e-mail: mrs@mcps.com.pl, na który należy się kontaktować w sprawach dotyczących Rady.

 

W sprawach Rady można kontaktować się również pod nr tel.: (22) 376 85 10.

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące działalności Rady, w tym protokoły z poszczególnych posiedzeń:

PROTOKÓŁ Z DZIEWIĄTEGO POSIEDZENIA (29 WRZEŚNIA 2021 r.) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ULOTKA PROMUJĄCA RADĘ

PROTOKÓŁ Z ÓSMEGO POSIEDZENIA (23 CZERWCA 2021 r.) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UCHWAŁA 2/21 – SIECIOWANIE

UCHWAŁA 1/21 – LOGOTYP RADY

PROTOKÓŁ Z SIÓDMEGO POSIEDZENIA (24 MARCA 2021 r.) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UCHWAŁA – ZMIANA REGULAMINU RADY

ZARZĄDZENIE – ZMIANA SKŁADU RADY

STANOWISKO RADY WS. PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO MAZOWSZA

PROTOKÓŁ Z SZÓSTEGO POSIEDZENIA (2 GRUDNIA 2020 r.) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UCHWAŁA 3/20 – PLAN PRACY RADY NA 2021 r.

PROTOKÓŁ Z PIĄTEGO POSIEDZENIA (30 WRZEŚNIA 2020 r.) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZARZĄDZENIE – ZMIANA SKŁADU RADY

UCHWAŁA 2/20 – PODZIAŁ ZADAŃ CZŁONKÓW RADY

UCHWAŁA 1/20 – PLAN PRACY RADY W 2020 R.

PROTOKÓŁ Z CZWARTEGO POSIEDZENIA (24 CZERWCA 2020 r.) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

APEL RADY – COVID-19

PROTOKÓŁ Z TRZECIEGO POSIEDZENIA (11 GRUDNIA 2019 r.)

PROTOKÓŁ Z DRUGIEGO POSIEDZENIA (11 WRZEŚNIA 2019 r.)

PROTOKÓŁ Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA (31 MAJA 2019 r.)

ZARZĄDZENIE – PIERWSZE POSIEDZENIE RADY

ZARZĄDZENIE –  POWOŁANIE SKŁADU RADY

REGULAMIN RADY

UCHWAŁA – POWOŁANIE RADY