Menu Zamknij

Mazowiecka Rada Seniorów31 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów. Rada została utworzona uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w listopadzie 2018 r. jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny Marszałka Województwa Mazowieckiego, działający na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

W imieniu Marszałka Adama Struzika powołania na członków Rady I kadencji wręczyła Tamara Borkowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W skład Rady weszło 18 członków, w tym przedstawiciele środowisk senioralnych reprezentujące uniwersytety trzeciego wieku, rady seniorów, organizacje pozarządowe oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w województwie mazowieckim;

2) proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz środowiska seniorów;

3) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa mazowieckiego, w zakresie seniorów;

4) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego w życiu publicznym i społecznym seniorów;

5) konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących seniorów lub mogących mieć wpływ na ich sytuację;

6) opiniowanie projektowanych dokumentów i propozycji rozwiązań regionalnych skierowanych do seniorów;

7) promowanie zdrowego starzenia się;

8) wspieranie rozwoju i działań podmiotów działających na rzecz seniorów z terenu województwa mazowieckiego (np. organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniorów);

9) dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;

10) podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się. 

Podczas tajnego głosowania Rada spośród swoich członków wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym został Tadeusz Lempkowski, natomiast wiceprzewodniczącym Roman Biskupski. Ponadto Rada uzgodniła zarysy zasad dalszej współpracy.

Mazowiecka Rada Seniorów zakończyła I kadencję w maju 2023 r. 

W dniu 30 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie podsumowujące, podczas którego złożono podziękowania dla członków Rady.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Rady zapewnia Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W tym celu utworzono adres e-mail: mrs@mcps.com.pl, na który należy się kontaktować w sprawach dotyczących Rady.

W sprawach Rady można kontaktować się również pod nr tel.: (22) 376 85 10.

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące działalności Rady, w tym protokoły z poszczególnych posiedzeń:


Rok 2023:


Rok 2022:


Rok 2021:

Uchwała 3/21 – plan pracy Rady na 2022 r.

Protokół z dziesiątego posiedzenia (8 grudnia 2021 r.) wraz z załącznikami

Protokół z dziewiątego posiedzenia (29 września 2021 r.) wraz załącznikami

Ulotka promująca Radę

Protokół z ósmego posiedzenia (23 czerwca 2021 r.) wraz z załącznikami

Uchwała 2/21 – sieciowanie

Uchwała 1/21 – logotyp Rady

Protokół z siódmego posiedzenia (24 marca 2021 r.) wraz załącznikami

Uchwała – zmiana regulaminu Rady

Zarządzenie – zmiana składu Rady

Stanowisko Rady ws. podziału administracyjnego Mazowsza


Rok 2020:

Protokół z szóstego posiedzenia ( 2 grudnia 2020 r.) wraz załącznikami

Uchwała 3/20 – plan pracy Rady na 2021 r.

Protokół z piątego posiedzenia (30 września 2020 r.) wraz załącznikami

Zarządzenie – zmiana składu Rady

Uchwała 2/20 – podział zadań członków Rady

Uchwała 1/20 – plan pracy Rady w 2020 r.

Protokół z czwartego posiedzenia (24 czerwca 2020 r.) wraz załącznikami

Apel Rady – COVID-19


Rok 2019:

Protokół z trzeciego posiedzenia (11 grudnia 2019 r.)

Protokół z drugiego posiedzenia (11 września 2019 r.)

Protokół z pierwszego posiedzenia (31 maja 2019 r.)

Zarządzenie – pierwsze posiedzenie Rady

Zarządzenie – powołanie składu Rady


Rok 2018:

Regulamin Rady

Uchwała – powołanie Rady