Menu Zamknij

Kampanie społeczne

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, jako regionalny ośrodek polityki społecznej na Mazowszu, realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie profilaktyki uzależnień, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W ramach tych zadań Centrum opracowuje, realizuje i monitoruje Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Wydział Profilaktyki Uzależnień realizujące cele Programu przygotowuje i realizuje kampanie społeczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym na terenie województwa mazowieckiego.

Głównym celem kampanii społecznych jest propagowanie zdrowego stylu życia – bez uzależnień, a także wskazywanie zagrożeń, wynikających ze spożywania alkoholu oraz stosowania nielegalnych substancji psychoaktywnych i innych, które prowadzą do uzależnienia. Działania te mają na celu kształtowanie prawidłowych postaw służących zdrowemu stylowi życia i prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień na terenie Mazowsza.