Menu Zamknij

Kategoria: Ogłoszenia o naborze

PRACA W MAZOWIECKIM CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zatrudnienie na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (Centrum) informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Centrum, że w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), MCPS przyjmuje oferty kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, tylko w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym i warunkuje wzięcie udziału w procesie naboru. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Dokumenty aplikacyjne, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, z wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne w formie papierowej, zawierające na kopercie adres nadawcy i informację, której oferty dotyczą, można składać osobiście w siedzibie Centrum, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa lub wysyłając za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zgłoszenia kandydatów dokonane: po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Zatrudnienie na stanowiska pomocnicze i obsługi lub umowy na zastępstwo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w Centrum na stanowiskach pomocniczych i obsługi lub na umowę o pracę na zastępstwo, zapraszamy do składania swojego curriculum vitae (CV) oraz listu motywacyjnego, podpisanych własnoręcznie  oraz opatrzonych klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przechowywania w bazie potencjalnych kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi lub na umowy na zastępstwo”.

Dokumenty aplikacyjne, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji lub nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzania danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, z wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO);
nie będą udostępniane innym odbiorcom;
będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo:

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO);
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach  potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.