Menu Zamknij

JST i inne instytucje publiczne

Co może Nam dać współpraca jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych na rzecz wspierania sektora ekonomii społecznej? Dowiedz się więcej!

Jednostki samorządu terytorialnego, a zatem gminy, powiaty i województwa odgrywają kluczową rolę w rozwoju ekonomii społecznej. Od decyzji zarówno organów stanowiących (rada gminy, powiatu, sejmik województwa), jak i wykonawczych (wójt, zarząd powiatu, zarząd województwa) zależy to, w jakim stopniu i w jakim kształcie rozwija się ekonomia społeczna na danym terytorium.
Wpływ JST na rozwój ekonomii społecznej jest bardzo różnorodny i może przyjmować różne formy. Przykładem takiego wpływu mogą być:

  • działania o charakterze strategicznym;

Do tego typu działań zaliczyć można różnego typu strategie, programy i plany, które wyznaczają kierunki rozwoju ekonomii społecznej wskazując konkretne kierunki interwencji. Na przykład: Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu (na poziomie województwa), Gminne/Powiatowe Plany Rozwoju Ekonomii Społecznej (na poziomie gminy lub powiatu).

  • działania inicjujące i założycielskie odnośnie podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych;

W ramach tego typu działań mogą pojawiać się inicjatywy tworzenia podmiotów reintegracyjnych (WTZ, ZAZ, KIS, CIS), ale także przedsiębiorstw społecznych, np. spółdzielni socjalnych tworzonych przez osoby prawne.

  • działania o charakterze wspierającym podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

To działania, do których zaliczyć można m.in.: gminne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, powierzanie realizacji zadań JST podmiotom ekonomii społecznej w trybie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych czy wykorzystanie trybu in house, realizację usług społecznych na rzecz mieszkańców z wykorzystaniem PES.

Powyższe przykłady działań jakie leżą w zasięgu JST w ramach rozwoju ekonomii społecznej nie wyczerpują wszystkich możliwości. Biorąc pod uwagę rolę jaką pełnią JST w stosunku do mieszkańców określonego terytorium ekonomia społeczna powinna być przez nie wykorzystywana jako narzędzie wspierające budowania spójności społecznej, w tym instrument sprzyjający tworzeniu miejsc pracy na lokalnym rynku oraz instrument aktywnej integracji osób wykluczonych.

Zachęcamy do współpracy.

Opublikowano wWspółpraca na rzecz ekonomii społecznej

Powiązane