Menu Zamknij

Obszar “Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadanie pn. „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych” – wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 260/470/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2024 r. otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: “Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w godzinach 8:00-16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125A;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/[2].

Załącznik:
Wyniki weryfikacji formalnej


05.03.2024 13:52

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Bożena Supronik

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane