Menu Zamknij

Szkolenie pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”  7-9.11.2022 r.

Szkolenie pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”  
realizowane w terminie:
7-9.11.2022 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym
szkoleniu pn. „ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

Tematyka szkolenia:

Blok 1. Profilaktyka przemocy (czynniki chroniące i czynniki ryzyka, zasady, metody i formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej).
Blok 2. Zjawisko przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym (w tym: rozróżnienie przemocy od zachowań agresywnych i sytuacji konfliktowych, przyczyny i rodzaje przemocy, konsekwencje doświadczania i stosowania przemocy, triada przemocy – wchodzenie w role: sprawca, ofiara, wybawiciel). Alkohol a przemoc – omówienie specyfiki problemów rodzin z problemem alkoholowym, w których stosowana jest przemoc.
Blok 3. Sytuacja psychologiczna osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy, ze szczególnym omówieniem przemocy wobec dziecka w rodzinie alkoholowej. Etapy pracy z osobami stosującymi przemoc. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – przedstawienie  zasad tej terapii (przykłady).
Dialog motywujący w praktyce.Blok 4. Podejmowanie interwencji w środowisku zagrożonym przemocą rodzinie (w tym prawne aspekty, wzory pism, itp.). Procedura „Niebieskie Karty”. Współpraca w  zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.

Termin szkolenia –  szkolenie trwa trzy dni: 7-9.11.2022 r. – 18 godzin dydaktycznych
(3 godz. wykładu, 15 godz. warsztatów).

Wykonawcą jest: Artur Cienkosz Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa.

Miejsc realizacji: Hotel Prymus, ul .Czarnieckiego 69, Radom.

Adresaci: 
Osoby zajmujące się zawodowo profilaktyką oraz/lub terapią uzależnień oraz/lub przemocą
z terenu województwa mazowieckiego.

Trenerzy: pan Jacek Popów- – pedagog resocjalizacyjny, penitencjarysta, specjalista pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie i pan Dariusz Sobieski – psycholog, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , specjalista uprawniony do prowadzenia
i superwizowania interwencji kryzysowej, mediator, specjalista w obszarze pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej.

Informacje organizacyjne

Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Artur Cienkosz Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa

Zapisy na szkolenie będą się odbywały przez interaktywny formularz zgłoszenia na stronie:

https://formularz2.webankieta.pl/

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

W razie pytań dotyczących szkolenia– kontakt do przedstawicieli wykonawcy pod tel.: 732 943 333 lub 536 098 888. 

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione (bezpłatnie): udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, dwa noclegi oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025.

Opublikowano wArchiwum Szkoleń

Powiązane