Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 59/2023 – Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych – stanowisko: specjalista

W wyniku przeprowadzonego naboru w dniu 23 listopada 2023 r. na stanowisko specjalista w Biurze Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej wybrany został pan Sławomir Bielecki zamieszkały w miejscowości Kamień.

Pan Sławomir Bielecki spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-59/2023

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

specjalista

Nazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko / 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie obsługi organizacyjno-administracyjnej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 2. Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika.
 3. Gromadzenie danych o prowadzonej przez samorząd województwa działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej realizacji zadań Pełnomocnika, w tym przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Centrum.
 5. Udział w organizowaniu wydarzeń o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczących budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał, informacji, zarządzeń i materiałów dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie realizowanych przez Biuro zadań.
 7. Przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i regulaminem wewnętrznym w części dotyczącej realizowanych zadań.
 8. Prowadzenie współpracy z wykonawcami umów i uczestnikami organizowanych wydarzeń.
 9. Udział w przygotowywaniu planów, sprawozdań, opracowań i innych dokumentów dotyczących zadań Biura.
 10. Prowadzenie dokumentacji spraw oraz jej archiwizowanie zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi oraz instrukcjami wewnętrznymi Centrum

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym w Warszawie, możliwość wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Dogodny dojazd komunikacją miejską (tramwaj, autobus, metro). Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, I p. z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie: wyższe.
 5. Staż pracy: minimum 3 lata.
 6. Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie województwa, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Prawo zamówień publicznych;
 7. Sprawna obsługa komputera (znajomość MS Word i Excel) i urządzeń biurowych.
 8. Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze etatu. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwość pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole, wysoka kultura osobista.
 2. Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji samorządowej.
 3. Sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.
 4. Umiejętność redagowania pism urzędowych, wystąpień.
 5. Otwartość na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pon. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane*.
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany*.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana*.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 • nie będą udostępniane innym adresatom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 19 listopada 2023 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru MCPS-KS-59/2023 na stanowisko: specjalista w Biurze Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 09 listopada 2023 r.

* W przypadku składania dokumentów poprzez platformę ePUAP własnoręczne podpisanie oznacza podpisanie wymaganych załączników podpisem cyfrowym: podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, lub podpisem osobistym.

List motywacyjny, CV i kwestionariusz podpisuje się jako plik otwarty (word) lub jako plik zamknięty (plik word przekonwertowany na pdf).

Kopie dokumentów uwierzytelnia się poprzez złożenie podpisu cyfrowego na skanie dokumentu oryginalnego.

Każdy z dokumentów wymagających podpisu lub uwierzytelnienia podpisuje się w odrębnych plikach.


Załączniki:

Ogłoszenie o naborze do Biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych – stanowisko: specjalista

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


09.11.2023 10:10

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Artur Świercz

ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 14:49

Opublikowano wOgłoszenia o naborze

Powiązane