Menu Zamknij

Budżet Obywatelski Mazowsza – ruszają spotkania z mieszkańcami

Mazowsze wprowadza budżet obywatelski. To szansa na zgłaszanie różnych projektów – w tym programów społecznych, tworzenia np. siłowni plenerowych czy organizacji badań profilaktycznych albo pikników rodzinnych. Od 28 stycznia organizowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców, a już w marcu Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje pomysły.

Mazowsze to jedno z województw, które zdecydowało się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Idea ma na celu aktywizację mieszkańców Mazowsza do wprowadzania zmian w najbliższym otoczeniu w takich obszarach jak: modernizacja i budowa obiektów, realizacja programów społecznych, wydarzeń kulturalnych, pikników rodzinnych, placów zabaw, ścieżek rozwojowych czy badań profilaktycznych.

Oddajemy głos mieszkańcom naszego województwa. Już niedługo ruszymy z naborem projektów. Chcemy zaktywizować naszych mieszkańców, a także dać im swobodę w wyborze najważniejszych dla nich przedsięwzięć. To oni najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne. Czekamy na pomysły zarówno w zakresie budowy czy modernizacji nowych obiektów, jak i realizacji programów społecznych, wydarzeń kulturalnych. Badania profilaktyczne, plac zabaw, ścieżka edukacyjna, piknik rodzinny – to Mazowszanie wspólnie zadecydują, jak zmieni się ich najbliższe otoczenie – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Zachęcam do aktywnego udziału w konsultacjach, zgłaszania swoich projektów i głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza.

To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną i 20 proc. (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie. W ostatnim kwartale roku odbyły się konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w której określono zasady i tryb budżetu obywatelskiego oraz wymogi, jakie powinny spełniać składane projekty. Uchwała weszła w życie 7 stycznia br.

Bardzo liczę na zaangażowanie mieszkańców, a zwłaszcza młodych Mazowszan. Budżet Obywatelski Mazowsza będzie się składał z puli projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Pierwsza kategoria dotyczy zadań w wysokości do miliona złotych, a druga obejmuje m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że pojawi się projekt dotyczący np. osób niepełnosprawnych. Wszystko zależy od mieszkańców naszego województwa – podkreśla Bartosz Wiśniakowski, radny województwa mazowieckiego, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej.

W najbliższych dniach w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Żyrardowie, Piasecznie i Wołominie odbędą się spotkania z mieszkańcami.

– To tak naprawdę ostatni etap przed uruchomieniem naboru projektów. Chcemy w sposób jasny i prosty omówić z mieszkańcami, jakie pomysły można zgłaszać i na co muszą zwracać uwagę. W przypadku naszego budżetu obywatelskiego bardzo ważne są dwie kwestie – inwestycja może być realizowana tylko na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania i musi dotyczyć zadań własnych województwa. Kolejny krok to nabór projektów. Nie wymagamy szczegółowego kosztorysu – wystarczy pomysł i orientacyjny koszt. Szczegółową kalkulację bierzemy na siebie – podkreśla Tamara Borkowska, z-ca dyrektora Departamentu Organizacji urzędu marszałkowskiego. – Składanie projektów i głosowanie odbywać się będzie elektronicznie. Projekty można będzie także składać osobiście lub wysłać pocztą. Osoby, które nie mają dostępu do komputera czy Internetu będą mogły skorzystać z komputerów w siedzibach urzędu i w delegaturach.

  • 28 stycznia, godz. 18.00 – Resursa, ul. 1-go Maja 45, Żyrardów;
  • 29 stycznia, godz. 17.00 – Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, Płock;
  • 30 stycznia, godz. 18.00 – Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, ul. Orwida 20, Wołomin;
  • 4 lutego, godz.17.00 – aula MSCDN-u, ul. Kościuszki 5a, Radom;
  • 5 lutego, godz. 17.00 – aula MSCDN-u, ul. Sienkiewicza 33, Ciechanów;
  • 5 lutego, godz. 17.00 – sala konferencyjna Centrum Biznesu w Piasecznie, ul. Puławska 38;
  • 6 lutego, godz. 17.00 – aula MSCDN-u, ul. Asłanowicza 2, Siedlce;
  • 6 lutego, godz. 17.00 – delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, Ostrołęka;
  • 26 lutego 2020 r., godz. 17.00 – sala konferencyjna na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKT?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

JAKIE PROJEKTY BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich np. okobus, jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne.

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

CZEGO MOGĄ DOTYCZYĆ PROJEKTY?

Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

JAK BĘDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Projekty będzie można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi BOM, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Platforma będzie dostępna na stronie internetowej bom.mazovia.pl. Nabór rusza 2 marca br. i potrwa do 31 marca br.

JAK BĘDĄ WYBIERANE PROJEKTY?

Od 1 kwietnia br. do 29 maja br. zgłoszone projekty będą sprawdzane pod względem formalnym, co do zgodności z prawem i w zakresie wykonalności technicznej. Projekty oceniać będzie powołany przez marszałka Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Po zakończeniu oceny zostanie sporządzony wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Odwołania rozpatrzy zarząd województwa mazowieckiego.

KTO OSTATECZNIE WYBIERZE PROJEKTY?

Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej lub w siedzibie urzędu, lub w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące BOM – wskazówki, jak poprawnie przygotować projekt, wykaz zadań województwa, mapa mienia, a także inspiracje dla projektodawców, dostępne będą na stronie internetowej bom.mazovia.pl.

WAŻNE TERMINY

2-31 marca 2020 r.                 – nabór projektów;

1 kwietnia-29 maja 2020 r.     – ocena projektów;

20 lipca-16 sierpnia 2020 r.     – głosowanie nad wyborem projektów;

do 31 sierpnia 2020 r.             – wyniki głosowania;

rok 2021                                 – realizacja projektów

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane