Menu Zamknij

Tygodnik 7 Dni (2019) – „Czas na przedsiębiorczość społeczną”

Wciąż jeszcze w Polsce istnieją środowiska, które traktowane są z dużą rezerwą społeczną.  Dlatego pomaganie im wymaga przede wszystkim odwagi. Jest potrzebna, by stawić czoła niechęci, przesądom i uprzedzeniom. Niezbędna, by przełamywać bariery ludzkiego egoizmu, przezwyciężać bierność i upominać się o prawa słabszych.

Nie wiadomo kto pierwszy użył stwierdzenia, że „w ekonomii społecznej liczą się ludzie” , ale mieści się w nim istota społecznego pomagania, opartego na wartościach solidarności i samorządności. Ekonomia społeczna jest bowiem ważna nie tylko dlatego, że daje ludziom pracę, pomaga wytwarzać produkty i świadczyć potrzebne im usługi, ale również z tego powodu, że przywraca godność i pozwala ponownie poczuć się człowiekiem.

Aby ekonomia społeczna mogła skutecznie spełniać swoją rolę, powinna się rozwijać. Muszą powstawać przedsiębiorstwa społeczne, które będą tworzyć nowe miejsca pracy, kształtować klimat i warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Wiele takich podmiotów wokół nas już istnieje, wystarczy się rozejrzeć. Te działające na terenie Radomia np. Stowarzyszenie „Karuzela”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” czy Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” zostały zauważone przez Samorząd Województwa i wyróżnione Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej. Przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, pomagają osobom z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotnym. Prowadzą działalność gospodarczą, łącząc grupowe bądź indywidualne zaangażowanie z nauką podstaw biznesu i prospołeczną funkcją integrowania ludzi. A co najważniejsze – nie skupiają się w swej działalności wyłącznie na osiąganiu zysku, lecz również na korzyściach społecznych.

Więcej o ekonomii społecznej na stronie: www.es.mcps-efs.pl

—————————————————————————————————————–

Artykuł napisany w ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2022, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”

Logotypy projektów unijnych
Opublikowano wO ekonomii społecznej w mediach

Powiązane