Menu Zamknij

Dokumenty i kwestie formalne

O co chodzi we współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz jaka jest rola rzeczników ekonomii społecznej i solidarnej można dowiedzieć się z danej zakładki. Znajdują się w niej również główne założenia przyświecające projektowi pt. „Rzecznicy Ekonomii Społecznej na Mazowszu”.

1. Cel projektu:

Powołanie w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego (zarówno w gminach, jak i w powiatach) osób pełniących funkcję „Rzeczników Ekonomii Społecznej” na Mazowszu oraz wsparcie ich działań, które mają służyć ogólnemu usprawnieniu koordynacji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

2. Umocowanie projektowe:

Realizacja działań w tym zakresie wynikać będzie z Zadania nr 1 ph. „Rzecznictwo i promocja ekonomii społecznej”, sformułowanego w celu szczegółowym nr 1 „Zwiększenie widoczności ekonomii społecznej” dla projektu „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, który będzie realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2019-2022.

3. Wsparcie „Rzeczników Ekonomii Społecznej:

Rzecznicy Ekonomii Społecznej powinni być aktywnymi łącznikami pomiędzy samorządami a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Ich powołanie ma przynieść korzyści obu stronom. W ramach działań realizowanych przez Wydział  ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, osoby pełniące funkcje rzeczników otrzymają realne wsparcie w postaci następujących elementów:

 • szkoleń na temat ekonomii społecznej;
 • bieżącego doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej;
 • drukowanych materiałów o charakterze informacyjnym;
 • stażów w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 • wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej oraz
 • możliwości udziału w targach, konferencjach i seminariach poświęconych tej tematyce.

4. Zadania Rzeczników Ekonomii Społecznej:

Po odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, rzecznik będzie mógł na terenie swojej gminy czy powiatu:

 • informować o ekonomii społecznej;
 • współpracować w tym zakresie z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 • edukować pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat tego – co to jest ekonomia społeczna i solidarna itp.;
 • dbać o odpowiedzialne zakupy (poprzez realizację w gminie/powiecie zamówień publicznych uwzględniających tzw. klauzule społeczne);
 • tworzyć i aktualizować informacje dotyczące ekonomii społecznej na stronie internetowej gminy/powiatu;
 • brać udział w opracowaniu lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej;
 • uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną oraz
 • informować na bieżąco Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych MCPS o zrealizowanych działaniach.

5. Planowane efekty działań związanych z powołaniem instytucji „Rzeczników Ekonomii Społecznej”:

Powołanie Rzeczników Ekonomii Społecznej ma służyć nawiązaniu bezpośredniej i trwałej relacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Dzięki takiemu podejściu, MCPS zyska bezpośredni kontakt do konkretnych osób reprezentujących gminy i powiaty woj. mazowieckiego oraz możliwość realnego wsparcia i rozbudowy potencjału sektora ekonomii społecznej na danym terenie.

6. Realizacja fazy pilotażowej (w okresie najbliższych 12 m-cy):

 • przygotowanie pisma przewodniego wyjaśniającego ideę projektu „Rzeczników Ekonomii Społecznej” i skierowanie go do wójtów/burmistrzów/starostów gmin i powiatów woj. mazowieckiego;
 • opracowanie wzoru porozumienia pomiędzy gminami/powiatami a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej dot. powołania „instytucji” Rzeczników Ekonomii Społecznej;
 • przygotowanie informacyjnego „pakietu startowego” dla Rzeczników Ekonomii Społecznej w formie poradnika zawierającego podstawowe informacje na temat ekonomii społecznej;
 • wytypowanie samorządów do projektu pilotażowego;
 • wizyty w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, przedstawienie idei rzecznictwa ekonomii społecznej;
 • podpisanie porozumień z wybranymi samorządami i mianowanie lokalnych Rzeczników Ekonomii Społecznej;
 • organizacja i przeprowadzenie spotkań szkoleniowych dla Rzeczników Ekonomii Społecznej;
 • pomoc w stworzeniu lokalnych planów działań dla Rzeczników Ekonomii Społecznej;
 • bieżąca współpraca z wybranymi rzecznikami i ich cykliczna ocena;
 • opracowanie study-case’u na koniec fazy pilotażowej.

7. Dalsze planowane działania:

Po zakończeniu fazy pilotażowej i jej ewaluacji, podjęte zostaną dalsze decyzje kierunkowe w sprawie zwiększenia zasięgu ww. działań w kolejnych jednostkach samorządu terytorialnego wg ustalonego klucza naboru.

8. Dokumenty

Wzór porozumienia o współpracy międzyinstytucjonalnej wspierającej rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego

Wzór porozumienia – RESiS – pdf

Zdjęcie pierwszej strony porozumienia o współpracy

9. Osoby do kontaktu

Luiza Burba
Główna specjalistka
Koordynatorka projektu pt. “Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”
tel. 22 622 42 32 wew. 41
email: luiza.burba@mcps.com.pl

 

Opublikowano wRzecznicy ekonomii społecznej i solidarnej

Powiązane