Menu Zamknij

Informacja o rozpoczęciu procedury uzupełniającej proces powoływania nowego składu Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim (RKE)

Szanowni Państwo,

16 marca 2023 r. upłynął okres powołania składów Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) 2018-2023, działających w poszczególnych województwach.

Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych ogłosił nabór kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim (RKE). W związku ze złożeniem w pierwszym i drugim terminie naborów zbyt małej liczby zgłoszeń na członków RKE, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ponawia nabór. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486 oraz z 2022 r. poz. 2358), członkami Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa posiadający doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia komisja może składać się z nie mniej niż 4 i z nie więcej niż 5 członków.

Wybór członków odbywa się dwuetapowo: 

– I etap – zgłaszanie się kandydatów na członków regionalnej komisji do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyłoni kandydatów, których zarekomenduje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

– II etap – wybór członków RKE przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Osoby spełniające kryteria wskazane w rozporządzeniu mogą zgłaszać swoją kandydaturę na formularzu zgłoszeniowym dla kandydata na członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, który można pobrać na stronie: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim na lata 2023-2028. – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (mcps.com.pl)

Do formularza należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w punktach od I B1 do I B5 formularza np. dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne i inne. Kandydaci na członków RKE wypełniają tylko te punkty, które odnoszą się do posiadanych przez nich kwalifikacji i doświadczenia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w formularzu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami  należy złożyć do 13 kwietnia 2023 r. na adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nabór kandydatów na członków RKE”.

Zgłoszenia, które wpłyną do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
szkolenia@mcps.com.pl
tel. 22 376 85 57

Opublikowano wAktualności, Regionalna Komisja Egzaminacyjna, Szkolenia kadr pomocy społecznej, Wyroznione

Powiązane