Menu Zamknij

Jednodniowe seminarium on-line pt. “Działalność na rzecz społeczności lokalnej. Animacja lokalna.” – 13.09.2023 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym jednodniowym seminarium on-line pt. „Działalność na rzecz społeczności lokalnej. Animacja lokalna.”

Termin: 13 września 2023 r.

Szkolenie poprowadzi: Pani Elżbieta Nobis

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników a także podniesienie kompetencji z zakresu pracy animatora. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o korzyściach płynących z włączania społeczności lokalnej w podejmowanie decyzji dotyczących realizowanych działań.

Informacje organizacyjne:

  • szkolenie adresowane jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. Pracowników samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań. Pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych. Pracowników i wolontariuszy PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej. Pracowników centrów usług społecznych, organizatorzy usług społecznych, koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych oraz organizatorzy społeczności lokalnej, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.
  • udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • liczba miejsc jest ograniczona
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne
  • godziny szkolenia: 7:45-15:30
  • zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 6 września 2023r., do godz. 10:00

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie otrzymają Państwo
e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wykonawcą szkolenia jest: Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert.

Załączniki:

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane