Menu Zamknij

Krótka historia o chlebie, czyli jeden dzień z życia Centrum Integracji Społecznej w Płocku – Społecznie Pozytywni Nr 4/2022

Centrum Integracji Społecznej im. św. Marii Franciszki Kozłowskiej w Płocku istnieje od lipca 2021 roku. I chociaż działa stosunkowo od niedawna, zdążył już zasłynąć z wypiekanego przez siebie chleba, który przygotowywany jest według tradycyjnej klasztornej receptury.

Placówkę prowadzi Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, który zajmuje się aktywizacją zawodową i reintegracją społeczną osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zajęcia dla podopiecznych centrum odbywają się w dwóch pracowniach: ogrodniczo-porządkowo-hodowlanej oraz gastronomiczno-usługowo-hodowlanej. Uczestnicy Centrum poza wypiekiem chleba, zajmują się także sprzątaniem terenów zielonych oraz – różnego rodzaju – pracami ogrodniczymi.W swojej ofercie ma również alpakoterapię wspomagającą rehabilitację ruchową oraz umysłową osób z niepełnosprawnościami oraz lekcje edukacyjne dla szkół.

Centra Integracji Społecznej to jednostki organizacyjne utworzone przez samorządy lub organizacje pozarządowe zajmujące się reintegracją społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby te ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Oferta CIS obejmuje szkolenia zawodowe, warsztaty pomagające poruszać się na otwartym rynku pracy, wparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. Po zakończeniu procesu, uczestnik CIS-u może ubiegać się o tzw. zatrudnienie wspierane. CIS nie posiada osobowości prawnej, działa w formie jednostki wyodrębnionej w instytucji lub organizacji, która go utworzyła.

Na przedstawionych zdjęciach pokazujemy jak wygląda codzienna praca uczestników Centrum – wypiek tradycyjnego, domowego chleba. Takiego, którego smak znamy z dzieciństwa, który kojarzy nam się z ciepłem domowego ogniska, z niepowtarzalnym smakiem i zapachem. Chleb – symbol życia, dobrobytu, wspólnoty. Pokazujemy ten proces, od ziarenka do bochenka. Obejrzyjcie Państwo te fotografie i choć na chwilę zatopcie się w historię miejsca i ludzi, którzy go wypiekają, wkładając w to całe swoje serce.

Powstawanie zaczynu i dobór składników                       Wypiek chleba według tradycyjnej klasztornej receptury

Wypieki manufakturowe sprzedawane w przyklasztornej budce 

Najstarszą wersją chleba jest podpłomyk. Najstarszy chleb jaki udało się odnaleźć archeologom pochodzi z Krety, a jego wiek określa się na 6100 lat.

Alpakoterapia wspomagająca rehabilitację ruchową oraz umysłową osób z niepełnosprawnościami

Prace w ogrodzie

Centrum Integracji Społecznej im. św. Marii Franciszki Kozłowskiej w Płocku

ul. Kazimierza Wielkiego 27a, 09-400 Płock

tel. +48 510 827 015

e-mail: cis@mariawita.pl


Artykuł promujący ekonomię społeczną napisany został w ramach projektu pn.„Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Logotypy projektów unijnych
Opublikowano wO ekonomii społecznej w mediach

Powiązane