Menu Zamknij

Nowy program dotyczący profilaktyki uzależnień

Sejmik Mazowsza przyjął nowy wojewódzki program profilaktyczny. Dokument łączy dotychczasowe programy, które obejmowały temat problemów wynikających z uzależnień od alkoholu i narkotyków. Rozszerza teraz zakres działań, obejmując również uzależnienia behawioralne.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2025 – bo tak brzmi pełna nazwa programu to efekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw – w tym przypadku obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zmian w ustawie z dnia 24 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

– Zmiany dotyczyły nie tylko połączenia obszarów dwóch dotychczasowych programów, ale też stworzenia jednej instytucji, która zajmie się wszystkimi uzależnieniami i problemami z tego płynącymi. Tak, jak do tej pory, nasze działania będą skupiać się na edukowaniu mieszkańców Mazowsza o zagrożeniach płynących z uzależnień i wspieraniu środowisk zajmujących się osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami

– wyjaśnia Tomasz Osadnik, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Termin uchwalenia programu

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nowy wojewódzki program powinien powstać i być przyjęty przez sejmik województwa najpóźniej do 31 marca 2022 r. Tak też się stało w przypadku Mazowsza.

W związku z tą zmianą z dniem przyjęcia sejmikowej uchwały przestają obowiązywać dwa wojewódzkie programy przyjęte w 2021 r. (alkoholowy – WPPiRPA 2021–2025 i narkotykowy WPPN 2021–2025).

Efekt prac ekspertów i głosu środowiska

Program został opracowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy udziale krajowych ekspertów, a na przełomie lutego i marca 2022 r. był konsultowany z różnymi podmiotami działającymi na Mazowszu w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom.

Program w dużym stopniu jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach poprzednich wojewódzkich programów, ale po raz pierwszy integruje zadania na rzecz profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, uzależnienia behawioralne). Poza tym wprowadza działania wynikające z kierunków i założeń krajowej i europejskiej polityki społecznej, uwzględniając cel operacyjny nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (czyli profilaktykę uzależnień).

Ograniczyć szkody związane z problemami uzależnień

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2025 stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców Mazowsza i został opracowany na podstawie szczegółowej diagnozy problemów alkoholowych i narkotykowych oraz uzależnień behawioralnych w województwie mazowieckim oraz doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji wcześniejszych programów.

Cel główny, jaki określony jest w programie, to ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim. Program wskazuje najważniejsze obszary, w których realizowane będą poszczególne cele szczegółowe i działania, czyli:

  • Obszar 1 – Szkolenie kadr;
  • Obszar 2 – Profilaktyka i edukacja;
  • Obszar 3 – Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa;
  • Obszar 4 – Diagnoza, monitorowanie problemów uzależnień oraz współpraca międzynarodowa.

Adresaci

Z uwagi na duży zasięg zagrożeń oraz szkód związanych z problemami alkoholowymi i narkotykowymi oraz uzależnieniami behawioralnymi program adresowany jest do całej populacji Mazowsza (a nie tylko rodzin z problemem uzależnień, czy też do grup podwyższonego ryzyka).

Nadzór nad jego prawidłową realizacją będzie sprawował Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zostało wskazanych dwóch realizatorów programu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień (w tym badań i monitorowania) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia, wspierania działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Współuzależnienia oraz podnoszenia jakości udzielanych świadczeń w podmiotach leczniczych.

Finansowanie

Na realizację zadań wynikających z programu przeznaczone są środki ujęte w budżecie Mazowsza pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 18 proc. zawartości alkoholu.

Zakres realizacji zadań objętych Programem zależny jest od wysokości środków finansowych pochodzących z opłat za wspomniane wcześniej zezwolenia w każdym roku budżetowym.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2025 w pełnej wersji dostępny jest na stronie: https://bip.mcps.com.pl/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/program-profilaktyki-uzaleznien-2022-25_2022.pdf.

Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane