Menu Zamknij

Nowy termin: 30.03.2023 – Nabór kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim na lata 2023-2028

Przedłużony został termin naboru członków do Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) 2018-2023. Kandydaci mogą zgłaszać się do 30 marca 2023 roku.

Dotychczasowa RKE w naszym województwie (2018-2023) zakończyła działalność 16 marca 2023 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych ogłosił nabór kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim (RKE).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486 oraz z 2022 r. poz. 2358), członkami Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa posiadający doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia komisja może składać się z nie mniej niż 4 i z nie więcej niż 5 członków.

Wybór członków odbywa się dwuetapowo: 

– I etap – zgłaszanie się kandydatów na członków regionalnej komisji do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyłoni kandydatów, których zarekomenduje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

– II etap – wybór członków RKE przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Osoby spełniające kryteria wskazane w rozporządzeniu mogą zgłaszać swoją kandydaturę na formularzu zgłoszeniowym dla kandydata na członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, którego wzór znajduje się poniżej.

Do formularza należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w punktach od I B1 do I B5 formularza np. dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne i inne. Kandydaci na członków RKE wypełniają tylko te punkty, które odnoszą się do posiadanych przez nich kwalifikacji i doświadczenia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w formularzu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami należy złożyć do 30 marca 2023 r. (termin przedłużony) na adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nabór kandydatów na członków RKE”.

Zgłoszenia, które wpłyną do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
szkolenia@mcps.com.pl
tel. 22 376 85 57


Materiały do pobrania:

Opublikowano wAktualności, Regionalna Komisja Egzaminacyjna, Szkolenia kadr pomocy społecznej, Wyroznione

Powiązane