Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 62/2023 – Biuro Badań Społecznych – stanowisko: inspektor – Termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony do 29/12/2023 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru w dniu 16 stycznia 2024 r. na stanowisko inspektor w Biurze Badań Społecznych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej wybrana została pani Malwina Wardęga zamieszkała w Warszawie.

Pani Malwina Wardęga spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony do 29/12/2023 r.

Numer ogłoszenia: MCPS-KS-62/2023

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Badań Społecznych

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko/1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wykonywanie czynności związanych z organizacją i prowadzeniem badań, diagnoz, analiz z zakresu zjawisk i problemów społecznych występujących w regionie.
 2. Udział w sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną we współpracy z gminami i powiatami.
 3. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej badań, diagnoz i analiz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i regulaminem wewnętrznym.
 4. Prowadzenie współpracy z wykonawcami umów.
 5. Przygotowywanie prezentacji dotyczących wyników badań, diagnoz i analiz z zakresu zjawisk i problemów społecznych występujących w regionie.
 6. Udział w przygotowywaniu planów i sprawozdań w części dotyczącej realizowanych zadań.
 7. Opracowywanie projektów uchwał, informacji, zarządzeń i materiałów przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie realizowanych zadań.
 8. Prowadzenie dokumentacji realizowanych spraw oraz ich archiwizowanie zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi oraz instrukcjami wewnętrznymi Centrum.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym w Warszawie, możliwość wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Dogodny dojazd komunikacją miejską (tramwaj, autobus, metro). Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, VI p. z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: socjologia.
 5. Staż pracy: minimum 3 lata.
 6. Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu badań/analiz/diagnoz.
 7. Znajomość ustaw: o samorządzie województwa, o pomocy społecznej,
  prawo zamówień publicznych.
 8. Znajomość zagadnień związanych z organizacją systemu pomocy społecznej w Polsce.
 9. Znajomość Programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027”.
 10. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (word, excel, power point, prezi) i urządzeń biurowych.
 11. Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze etatu. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwość pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.
 2. Doświadczenie w pracy związanej z realizacją zadań pomocy społecznej.
 3. Umiejętność pracy w aplikacji CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna)
 4. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, planowania i działania
  pod presją czasu.
 5. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.
 6. Umiejętność prawidłowego formułowania wypowiedzi, redagowania pism urzędowych oraz sporządzania dokumentów.
 7. Otwartość na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pon. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane*.
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany*.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana*.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 • nie będą udostępniane innym adresatom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 30 listopada 2023 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru MCPS-KS-62/2023 na stanowisko: inspektor w Biurze Badań Społecznych”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 17 listopada 2023 r.

* W przypadku składania dokumentów poprzez platformę ePUAP własnoręczne podpisanie oznacza podpisanie wymaganych załączników podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, lub podpisem osobistym.

List motywacyjny, CV i kwestionariusz podpisuje się jako plik otwarty (word) lub jako plik zamknięty (plik word przekonwertowany na pdf).

Kopie dokumentów uwierzytelnia się poprzez złożenie podpisu cyfrowego na skanie dokumentu oryginalnego.

Każdy z dokumentów wymagających podpisu lub uwierzytelnienia podpisuje się w odrębnych plikach.


Załączniki:

Ogłoszenie o naborze do Biura Badań Społecznych – stanowisko: inspektor

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


17.11.2023 14:49

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Piotr Nowak-Skyrpan

ostatnia aktualizacja: 17.01.2024 12:18

Opublikowano wOgłoszenia o naborze

Powiązane