Menu Zamknij

Sejmik podzielił środki przyznane z PFRON

Grafika - sejmik podzielił środki PFRON

22 marca 2022 r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 36/22 określił rodzaje zadań oraz wysokość środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonych na ich realizację w 2022 r.

Rodzaje zadań

  1. Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – 6 858 508 zł.
  2. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – 9 730 000 zł.
  3. Zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 1 664 038 zł.

Podział środków na poszczególne zadania

W ramach zadania „Dofinansowanie robót budowlanych…”kwota 3 306 221,48 zł została przeznaczona na zobowiązania wynikające z realizacji w 2022 r. uchwał podjętych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w 2020 r. i w 2021 r., a kwota 3 552 286,52 zł zostanie przeznaczona na rozpatrzenie wniosków złożonych do 30.11.2021 r.

W przypadku kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – kwota 9 130 000 zł przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej utworzonych przed 2022 r. Natomiast kwota 600 000 zł została zarezerwowana z uwagi na możliwość tworzenia zakładu aktywności zawodowej w ciągu całego roku kalendarzowego.

Jednocześnie kwota 1 664 038 zł została przeznaczona na zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” przyjął do realizacji ze środków PFRON siedem zadań. Program współpracy dostępny jest na stronie: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy

Opublikowano wOsoby z Niepełnosprawnością

Powiązane