Menu Zamknij

Mazowsze otrzymało ponad 37 mln zł z PFRON. Sejmik podzielił środki

Radni województwa mazowieckiego przyjęli podział środków pochodzących z PFRON. Ponad 37 mln zł wesprze m.in. miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w mazowieckich zakładach aktywności zawodowej oraz umożliwi przeprowadzenie robót budowlanych dotyczących obiektów służących integracji osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem. Na 2024 r. PFRON przyznał samorządowi województwa mazowieckiego ponad 37 mln zł na realizację ustawowych zadań.

– W tym roku środki, nad podziałem których obradowali radni województwa, to aż 37 mln zł, to o 13 mln zł więcej niż rok temu. Duża część tej kwoty – bo aż 12,8 mln zł przeznaczona jest na dofinasowanie robót budowlanych w obiektach służących integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi przecież o stworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków tych miejsc

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Prawie 15,4 mln zł przeznaczonych jest na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Obecnie jest ich w naszym województwie dziesięć: ZAZ Galeria „Apteka Sztuki” w Warszawie, ZAZ „Zdrówko Legionowo”, Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze (pow. piaseczyński), ZAZ w Klwowie (pow. przysuski), Stowarzyszenie Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami „Drzewo Marzeń” w Adamowie (pow. białobrzeski), ZAZ w Płocku, ZAZ Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań w Płocku, Rolniczy ZAZ dla Niewidomych w Stanisławowie (gm. Drobin, pow. płocki), ZAZ Stowarzyszenia Aktywnej Innowacji Społecznej w Siennicy (pow. miński), ZAZ w Siedlcach.

Środki pochodzące z PFRON na rok 2024, to środki, które od lat wspierają trzy obszary działań dotyczących osób z niepełnosprawnościami: działalność zakładów aktywności zawodowej, dofinasowanie robót budowlanych w konkretnych obiektach oraz dotacje dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

– dodaje Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 10 z nich. Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nie mogą to być rozbiórki obiektów, ale mogą – przebudowy lub remonty. W tym roku na takie inwestycje jest 12,8 mln zł.

Organizacje pozarządowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Ponad 9 mln zł to pula na dofinansowanie inicjatyw dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

– Środki, które radni przeznaczyli na wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pozwolą niedługo uruchomić konkursy dotacyjne w siedmiu obszarach. Wśród nich m.in. szkolenia, kursy, warsztaty aktywizujące społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. Cieszymy się, że w tak trudnych czasach mogą liczyć na finansowe wsparcie

– wyjaśnia Aleksander Kornatowski.

Wśród finansowanych inicjatyw są nie tylko szkolenia, kursy i warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów, kadry i wolontariuszy. Dofinansowane mogą być również grupowe i indywidualne zajęcia, które pozwolą osobom niepełnosprawnym nabywać, rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, a w przypadku osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną – m.in. rozwijać umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem.

Wsparcie może być przeznaczone również na działania włączające osoby z niepełnosprawnościami w rynek pracy – w tym doradztwo zawodowe, specjalistyczne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

O środki będzie można ubiegać się też przy organizacji regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników. Wsparciem objęte będą świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Kontakt dla mediów:
Hanna Maliszewska
rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 798 810 794
e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Osoby z Niepełnosprawnością, Wyroznione

Powiązane