Menu Zamknij

“Standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024. Czym są, kogo obowiązują?”

“Co warto wiedzieć o nowych przepisach?

W związku z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) obowiązują nowe instrumenty ochrony praw dzieci. M.in. na podmioty pracujące z dziećmi nałożony został obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci). Przepisy weszły w życie 15 lutego, natomiast obowiązek wprowadzenia standardów po 15 lutego 2024 będzie miał każdy:

 • dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • organ zarządzający inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni
 • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich
 • podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich

Organy prowadzące mają czas do 15 sierpnia 2024 r. na stworzenie i wdrożenie standardów. Po tym terminie organy nadzorcze mogą nakładać kary, jeśli placówki nie będą miały wdrożonych standardów ochrony małoletnich.

Czego dotyczą standardy ochrony małoletnich?

Standardy określają zasady i procedury, które powinny być wdrożone w placówkach oświatowych w celu zapewnienia małoletnim odpowiedniej ochrony. Zgodnie z art. 22c zmienianej ustawy, w standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju podmiotu lub działalności, określić należy w szczególności:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które mają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów, lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów

Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu standardów ochrony małoletnich?

We wprowadzanych w placówkach oświatowych standardach ochrony dzieci należy również, zgodnie z zapisami ustawy, określić:

 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie
 • wytyczne dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

Sankcje za brak standardów ochrony dzieci

Niedopełnienie obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich zgodnie z ustawą będzie podlegało karze grzywny, której wysokość, w przypadku ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku, nie będzie mogła być niższa niż 1000 zł. Organy nadzorcze mogą nakładać kary, jeśli placówki nie będą miały wdrożonych standardów ochrony małoletnich po 15 sierpnia 2024 roku”.

Opublikowano wAktualności - przeciwdziałanie przemocy

Powiązane