Menu Zamknij

Tygodnik Płocki (Nr 41, 13.10.2020)

  • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Aktywności Seniorów AS
  • Ekonomia społeczna na Mazowszu
  • „Kapitalny sklep” podbija serca płocczan
  • Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej
  • W Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Aktywności Seniorów AS

Gotowanie i pomaganie

Niewielu organizacjom udaje się tak zorganizować swoją działalność, aby w jednym połączyć pomaganie, aktywizowanie i zarabianie. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS znalazło taką formułę. Jest ona realizowana głównie z myślą o wspieraniu seniorów. Stąd pomysł, aby w uruchomionych restauracjach pod marką Gary Babci Krysi i Salonik Babci Krysi serwować wyjątkowe obiady. Obiady domowe, takie jak u babci. A co najważniejsze – obiady, które dla seniorów, członków Stowarzyszenia AS są dostępne z 50% rabatem. Jest to możliwe dzięki temu, że cały wypracowywany dochód jest przeznaczany na działalność organizacji.

Wielką misję pomagania seniorom pozwala realizować przyjęta formuła przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. W takiej, organizacja działa od 30 kwietnia 2017 roku. Od chwili powołania Stowarzyszenia naszą misję pomagania i aktywizowania osób starszych chcieliśmy realizować w oparciu o samodzielnie wypracowywane fundusze. A te pozyskiwane dodatkowo w ramach np. projektów przeznaczać na rozszerzanie naszej podstawowej działalności. Działając jako podmiot ekonomii społecznej, czyli w oparciu o wypracowane, własne środki nie tylko zwiększamy gwarancję ciągłości realizowanych przez nas zadań dla osób w wieku 55+. Ale także możemy wdrażać kolejne, innowacyjne projekty, działania, które pozwalają seniorom jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym. A dodatkowo w obszarach naszej działalności gospodarczej tworzymy miejsca pracy z ukierunkowaniem na zatrudnianie osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, czy niepełnosprawnych. Zatrudniając osoby w różnym wieku wpisujemy się w realizację integracji międzypokoleniowej mówi Michał Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

Działalność gospodarcza, z której dochód w 100 % przeznaczany jest na realizowaną działalność pomocową, obejmuje prowadzone restauracje pod marką Gary Babci Krysi i Salonik Babci Krysi. Obecnie stowarzyszenie prowadzi trzy lokale: jeden w Mławie i dwa w Płocku.

Restauracje Gary Babci Krysi to jeden z innowacyjnych projektów i pomysłów pozwalających wspierać seniorów – członków Stowarzyszenia AS. Przez cały tydzień, członkowie AS mają zapewnione dwudaniowe obiady (danie dnia) z 50% zniżką w cenie 8 zł. Wszystkie środki wypracowywane w restauracjach z działalności komercyjnej: jak organizowanie imprez, sprzedaż pełnopłatnych dań dnia (dotyczy osób, które nie są członkami Stowarzyszenia), sprzedaż dań z karty, cateringi są przeznaczane na dofinansowanie obiadów dla seniorów, pokrycie kosztów wynagrodzeń i utrzymania lokali.

Kolejna marka to Salonik Babci Krysi, miejsce wyjątkowe, bo promujące rodzime, regionalne, domowe smaki. Miejsce, w którym organizacja działa także dla seniorów, bo tu również cały zysk – wypracowany z działalności – jest przeznaczany na ich wsparcie. Dodatkowo wprowadzając kolejną markę: Spiżarnia Babci Krysi, która będzie dostępna w Saloniku organizacja realizuje misję ekonomii solidarnej. Do tworzenia wszystkich produktów z tej linii wykorzystywane będą produkty rodzimych producentów, plantatorów. Produkty te są również wykorzystywane do przygotowywania dań w prowadzonych już restauracjach.

Ta część działalności pozwala na realizowanie bardzo ważnego celu Stowarzyszenia, jakim jest pomoc materialna seniorom. Mamy świadomość, iż wielu seniorów żyje na skraju ubóstwa i biedy, dlatego też jednym z wielu celów naszego Stowarzyszenia jest także pomoc materialna najbardziej potrzebującym zrzeszonym w naszym Stowarzyszeniu mówi Michał Jaros.

Ten obszar działalności to szereg innowacyjnych i atrakcyjnych metod oraz form działalności, realizowanych na rzecz osób starszych. Stowarzyszenie trzykrotnie zostało uhonorowane znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.


Ekonomia społeczna na Mazowszu

W województwie mazowieckim jest zarejestrowanych 7 centrów integracji społecznej, 21 klubów integracji społecznej, 15 spółdzielni inwalidów i niewidomych, 76 spółdzielni pracy, 163 spółdzielnie socjalne, 15 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które prowadzą działalność non-profit, 83 warsztaty terapii zajęciowej, 10 zakładów aktywności zawodowej oraz 89 zakładów pracy chronionej.

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która – poprzez działalność gospodarczą i pożytku publicznego – służy integracji zawodowej i spółdzielczej osób zagrożonych marginalizacją, tworzeniu nowych miejsc pracy, świadczeniu usług użyteczności publicznej i wreszcie rozwojowi lokalnemu.

Adresatami ekonomii społecznej są osoby bezrobotne, niepełnosprawne, osoby usamodzielniające się po pieczy, bezdomni realizujący indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, osoby uzależnione od alkoholu i środków odurzających, osoby zwalniane z zakładów karnych oraz uchodźcy.

W Płocku oraz powiatach płockim, sierpeckim i gostynińskim funkcjonuje kilkadziesiąt podmiotów ekonomii społecznej. Najwięcej – ponad 20 – jest w samym Płocku. To 11 spółdzielni socjalnych, 6 warsztatów terapii zajęciowej, 2 spółdzielnie inwalidów i niewidomych oraz 1 centrum integracji społecznej i 1 zakład aktywności zawodowej. W powiecie płockim jest 6 warsztatów terapii zajęciowej, 1 klub integracji społecznej, 5 spółdzielni socjalnych oraz 1 zakład aktywności zawodowej. W powiecie sierpeckim działają 2 spółdzielnie socjalne i 1 spółdzielnia pracy. Powiat gostyniński to 1 spółdzielnia socjalna i 1 warsztat terapii zajęciowej. Od ubiegłego roku do podmiotów ekonomii społecznej zaliczane są także koła gospodyń wiejskich.

Podmioty ekonomii społecznej

Centra integracji społecznej są tworzone przez sektor publiczny oraz instytucje niepubliczne. Ich celem jest reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponieważ nie posiadają osobowości prawnej, funkcjonują jako jednostki wyodrębnione w strukturach instytucji lub organizacji, które je stworzyły.

Kluby integracji społecznej zajmują się udzielaniem pomocy osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Organizacje pozarządowe to podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej, a ich działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Przedsiębiorstwa społeczne prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego aktywizując zawodowo osoby trudno „zatrudnialne”, nie prywatyzują zysku lub nadwyżki bilansowej.

Spółdzielnie inwalidów i niewidomych umożliwiają zawodową i społeczną rehabilitację osób niepełnosprawnych i niewidomych przez pracę w prowadzonym wspólnie przedsiębiorstwie.

Spółdzielnie socjalne łączą cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. W ich działalności cele społeczne mają pierwszeństwo nad maksymalizacją zysków. Zapewniają pracę swoim członkom.

Spółdzielnie pracy zapewniają produkcję towarów i świadczenie usług. Funkcjonują w oparciu o pracę swoich członków.

Spółki non-profit to przedsiębiorstwa, w których wspólnicy łączą swój kapitał, by osiągać wspólne cele. Nie mogą działać w celu osiągnięcia zysku. Całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych.

Warsztaty terapii zajęciowej stwarzają osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zakłady aktywności zawodowej prowadzą rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz działalność gospodarczą.


Kapitalny sklep” podbija serca płocczan

Tu możesz podzielić się dobrem

„Kapitalny sklep” to wyjątkowe i coraz bardziej popularne miejsce na mapie Płocka. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że można tam znaleźć ciekawe ubrania czy gadżety za przysłowiowe grosze, ale także dlatego, że daje możliwość pomocy potrzebującym. Bo „Kapitalny sklep” to coś więcej niż miejsce, w którym robimy zakupy. To przedsięwzięcie, które wyzwala w ludziach dobre emocje, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i promuje integrację społeczną.

„Kapitalny sklep” to miejsce niezwykłe dzięki któremu wiele osób zaangażowało się w pomoc najbardziej potrzebującym. A jak to działa? Główna zasada jest dość prosta – pomaganie przez zarabianie. – Sklep prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wolontariuszy „Kapitał ludzki”. Ideą jego działania jest dzielenie się dobrem. To miejsce, w którym każdy może pomagać, czy to poprzez zakupy, czy poprzez przekazanie do niego tego, czego już nie potrzebuje. Nasi darczyńcy przekazują nam najróżniejsze rzeczy – od ubrań czy butów poprzez ceramikę, aż po meble. Wszystkie przekazane rzeczy trafiają na sklepowe półki, a dochód z ich sprzedaży przeznaczany na pomoc potrzebującym. W projekt zaangażowanych jest ok. 20 osób. To wolontariusze, którzy prowadzą sklep – wyjaśnia sekretarz stowarzyszenia Aleksandra Brzozowska. – Nasi wolontariusze to osoby o różnych zainteresowaniach, zawodach i wieku. Są to osoby bardzo młode, ale także seniorzy. To bardzo sprzyja integracji międzypokoleniowej i pomaga w wielu sprawach. Dzięki ich zaangażowaniu i aktywności możemy robić naprawdę wspaniałe rzeczy. To oni są siłą napędową „Kapitalnego sklepu” – tłumaczy.

Dzięki takim działaniom pomagać może każdy. Cały wypracowany dochód zostaje przeznaczony na konkretny cel. W początkach działalności stowarzyszenie koncentrowało się na pomocy seniorom. – Chcieliśmy wesprzeć najbardziej potrzebujące osoby starsze – te, do których nie dociera żadna inna pomoc. Chyba jako pierwsi i jedyni w Płocku prowadziliśmy nabór naszych podopiecznych. Większość z nich stanowiły osoby, które miały bardzo niskie dochody i nie otrzymywały pomocy z żadnego innego źródła. Łącznie w tym projekcie wzięło udział 17 seniorów. W ramach pomocy dla tych osób, które samodzielnie się poruszały, wykupiliśmy ciepłe posiłki w barze mlecznym. Część podopiecznych otrzymała natomiast bony, które można było zrealizować w aptece – mówi Aleksandra Brzozowska. – Ten projekt realizowaliśmy przez pierwszy rok działalności – dodaje.

Obecnie stowarzyszenie koncentruje się na projekcie „Dom”, który skierowany jest do wychowanków domu dziecka i osób, które były objęte pieczą zastępczą. W jego ramach stowarzyszeniu udało się zakupić mieszkanie, dzięki któremu może pomóc w usamodzielnianiu się wchodzącej w dorosłe życie młodzieży. – Wychowankowie domów dziecka po osiągnięciu 18 roku życia często nie mają dokąd wrócić. W związku z tym 60 procent z nich wraca do tego samego domu rodzinnego, z którego kiedyś zostali zabrani. Do tych samych patologii, które kiedyś zdecydowały o tym, że zostali odebrani rodzicom. Chcemy im pomóc, umożliwić im w miarę normalne wejście w dorosłe życie i przeciwdziałać w ten sposób wykluczeniu społecznemu kolejnych osób – mówi Aleksandra Brzozowska.

W tej materii stowarzyszenie ma już duże sukcesy – dzięki działalności „Kapitalnego sklepu” udało się zakupić mieszkanie dla wychowanków domów dziecka. – W lipcu 2019 r. zakupiliśmy mieszkanie, a w maju 2020 r. użyczyliśmy je pierwszemu podopiecznemu – Damianowi. Przez 5 lat będzie mógł z niego korzystać ponosząc jedynie koszty związane z mediami. Ideą tego projektu jest stworzenie podopiecznym domów dziecka namiastki normalności – w ten sposób staramy się wyrównać ich szanse i pozwolić im rozwinąć skrzydła. Oprócz tego zawsze mogą oni liczyć na wsparcie w poszukiwaniu pracy czy zwyczajne rady związane z codziennym życiem – mówi sekretarz stowarzyszenia. „Kapitalny sklep” powstał niewiele ponad 2 lata temu. W ciągu tego krótkiego okresu osiągnął niewątpliwy sukces, który jest mierzony wymiernymi efektami. Do tego wciąż się rozwija, co pokazuje, że jako społeczeństwo chcemy pomagać. Wystarczy skanalizować odpowiednio te chęci i dobrać taką metodę, która na to pozwoli. I to właśnie doskonale udało się twórcom „Kapitalnego sklepu”. Przed nimi kolejne wyzwanie. Już niebawem stowarzyszenie otwiera drugi w Płocku sklep. Tym razem będzie się on mieścił w Galerii „Wisła”. Członkowie stowarzyszenia mają nadzieję, że to przedsięwzięcie również spotka się z ciepłym przyjęciem płocczan podobnie jak pierwszy sklep zlokalizowany przy Tumskiej 9.


Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Dla rozwoju, reintegracji i odpowiedzialności

Upowszechnianie wartości ekonomii społecznej nie tylko wśród potencjalnych twórców przedsiębiorstw społecznych, ale i w ich otoczeniu społecznym, biznesowym, instytucjonalnym – to jeden z celów Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Choć to wyróżnienie ma charakter głównie prestiżowy, to jest ważnym impulsem do zainteresowania ekonomią społeczną mieszkańców województwa mazowieckiego.

Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej wyróżniane są przedsiębiorstwa, osoby i instytucje działające na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu. Wręczenie nagród odbywa się podczas „Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną”, które organizowane są raz w roku przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Marka powstała w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.

Podmioty ekonomii społecznej są oceniane przez Kapitułę Konkursu pod względem podmiotowości oraz widoczności w środowisku lokalnym. Podmiotowość to kryterium oceny podkreślające wewnętrzne relacje danego podmiotu oraz charakter i współpracę pomiędzy pracownikami. Z kolei widoczność to nic innego, jak rozpoznawalność w środowisku lokalnym – przez samorządy, instytucje czy społeczność.

Przyznanie wyróżnienia ma na celu budowanie pozytywnego klimatu wokół ekonomii społecznej, jak i wspieranie oddolnych inicjatyw o charakterze obywatelskim. Jest to zarazem wyraz dbałości o stałe umacnianie rangi i wizerunku tych, którzy dostarczają dobrej jakości produkty oraz usługi publiczne, ale też działają na rzecz rozwoju lokalnego. Chodzi oczywiście o przywracanie godności i niezależności ekonomicznej osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Jednak rola Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej jest jeszcze szersza. To również edukacja w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomaga ona uświadomić przedsiębiorcom, że mają realny wpływ na społeczeństwo. Wyróżnienie przyczynia się ponadto do inwestowana w zasoby ludzkie, ochrony środowiska czy zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej jest więc wartością wypracowaną na rzecz lokalnej społeczności. Pokazuje, ile dobrych stron oraz korzyści płynie ze współpracy przedsiębiorstw społecznych z biznesem. Między innymi poprzez kreowanie nowych miejsc pracy, poprawianie jakości życia ludzi i wywieranie bezpośredniego wpływu na otoczenie biznesowe każdej z firm odpowiedzialnej społecznie.

Dzięki marce, wyróżnieni zostają wyposażeni w instrumenty marketingowe, które pomagają w umacnianiu ich wizerunku i kształtowaniu pozytywnego obrazu w przestrzeni publicznej. To z kolei dobrze wpływa na funkcjonowanie takich firm i równocześnie może zachęcać innych do zainteresowania się ekonomią społeczną. Warto zaznaczyć, że prawo do korzystania ze znaku MMES przyznawane jest na okres 1 roku. Można go umieszczać np. na produktach, budynkach, stronach internetowych, publikacjach czy w kampaniach medialnych.

Do tej pory Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej nagrodzono już niemal 100 podmiotów. W 2019 roku wyróżnienie otrzymało 21 podmiotów, z czego 7 w kategorii „Rozwój”, 9 w kategorii „Reintegracja” oraz 5 w kategorii „Odpowiedzialność”.

Szczegółowe kryteria weryfikacji, którym poddawane są podmioty biorące udział w konkursie określa „Regulamin Konkursu MMES”. Więcej informacji o Mazowieckiej Marce Ekonomii Społecznej znajduje się na stronie internetowej (http://www.es.mcps-efs.pl/) oraz w publikacjach poświęconych laureatom.


W Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

Pomogą liderom, spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym

Czasami nie wystarczy sam pomysł i chęci do tego, żeby zacząć działać na rynku pracy. To jednak nie powód, żeby rezygnować z własnej działalności. Przekonało się o tym wiele osób, które w odpowiednim momencie trafiły do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego. Tutaj znalazły nie tylko pomoc, ale też niezbędne fundusze do rozkręcenia własnego biznesu. Obecnie OWES Mazowsza Płockiego wspiera 16 spółdzielni socjalnych. Cztery z nich powstały w tym roku.

OWES Mazowsza Płockiego prowadzony jest przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego. Zajmuje się kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym i wzmocnieniem potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego, tj. miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Ponadto priorytetem OWES Mazowsza Płockiego jest intensyfikacja współpracy międzysektorowej oraz budowanie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Między innymi dzięki realizowanym programom powstają tu także spółdzielnie socjalne. To podmioty gospodarcze, łączące w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Dzięki pomocy OWES Mazowsza Płockiego otrzymują na początku swej drogi wsparcie inwestycyjne w wysokości 14 tys. zł na jednego członka spółdzielni. Przy czym szansę na zaistnienie na rynku pracy mają tu w szczególności osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Nowo powstające spółdzielnie mogą liczyć również na wsparcie pomostowe w wysokości 1 000 zł na jednego członka spółdzielni przez 6 miesięcy od rejestracji. Nowe spółdzielnie zagwarantowane mają również szkolenia zawodowe, szeroko pojęte doradztwo ogólne, specjalistyczne i biznesowe. Ten pomocowy pakiet z pewnością pomaga spełnić kolejny wymóg związany z założeniem spółdzielni socjalnych, a związany jest z utrzymaniem ich przez minimum 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji.

W tym roku z tej okazji skorzystały 4 nowe spółdzielnie socjalne. Są to: Alle Akademia, Czysta Forma, Mini Max oraz Catering &Smak. – Nawiązaliśmy kontakt z liderami społecznymi. To często młode osoby, które mają trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. Trafiają do nas z pomysłami i dostają wsparcie. Pomogliśmy im m.in. przygotować dobre biznesplany. Teraz mogą również liczyć na naszą pomoc przy prowadzeniu przedsiębiorstw – mówi Beata Puda prezes CISI.

A pomoc jest bardzo potrzebna, choćby przy zdobywaniu zleceń. Spółdzielnie wystartowały w trudnym pandemicznym czasie, w którym problem z utrzymaniem się na rynku ma wiele istniejących od lat firm i przedsiębiorstw. – Często namawiamy jednostki samorządowe do zlecenia spółdzielniom zadań. To trudny rok dla wszystkich, dla ekonomii społecznej również – dowiadujemy się w OWES Mazowsza Płockiego.

A spółdzielnie socjalne, które powstały w tym roku, postawiły na zdrowy styl życia oraz na gastronomię. Można im zlecić organizację imprez okolicznościowych. Prowadzą usługi kosmetyczne, pomogą także rozwijać pasje np. Czysta Forma skupia miłośników sportów wrotkarskich, takich jak: rolki, wrotki, hulajnoga, deskorolka oraz rower bmx. Dzięki profesjonalnym instruktorom można nie tylko nauczyć się jeździć na tych sprzętach, ale też doskonalić swoje umiejętności.

W OWES Mazowsza Płockiego na pomoc mogą również liczyć organizacje pozarządowe. Członkowie stowarzyszeń czy fundacji dzięki spotkaniom ze specjalistami dowiedzą się, jak przygotować sprawozdania finansowe czy jak zdobyć dotacje na realizację zadań publicznych z Urzędu Miasta lub Urzędu Marszałkowskiego, z czego chętnie korzystają np. koła gospodyń wiejskich.

– Z myślą o pomocy organizacjom pozarządowym otworzyliśmy również salę spotkań na Radziwiu przy ul. Krakówka. Jest ona w pełni wyposażona. Aby z niej skorzystać, wystarczy się z nami skontaktować i umówić termin – dodaje Beata Puda. Telefonów w sprawie wynajęcia sali nie brakuje, bo okazuje się, że choć stowarzyszeń w Płocku przybywa, to nie wszystkie mają swoje siedziby. Osoby zainteresowane współpracą mogą się zgłaszać do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego. Biuro Projektu czyli Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego mieści się przy alei Kilińskiego w Płocku.


Artykuły promujące ekonomię społeczną napisane zostały w ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Logotypy projektów unijnych
Opublikowano wO ekonomii społecznej w mediach

Powiązane