Menu Zamknij

Wsparcie dla mieszkańców DPS-ów w Pruszkowie, Nasielsku i Lesznowoli

Kolejne domy pomocy społecznej – w Pruszkowie, Nasielsku i Lesznowoli, mogą liczyć na zmiany, które poprawią warunki życia ich mieszkańcom. Podpisano dziś umowy, dzięki którym samorząd województwa przekazał środki pochodzące z PFRON. Obecnie to 1,6 mln zł, ale projekty zakładają ponad 4 mln zł dofinansowania.

W marcu tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili 24 mln zł środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

– Projekty, na które dziś podpisaliśmy umowy, to przebudowy niezbędne do zwiększania dostępności miejsc, w których przebywają osoby szczególnie takich zmian oczekujące. W tym roku spośród 24 mln zł, które samorząd Mazowsza miał do podziału, ponad 6,2 mln zł przeznaczonych zostało na inwestycje, prace budowlane, które sprawią, że kolejne miejsca w naszym województwie służące społecznej i zawodowej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami będą przyjazne właśnie dla tych osób. Wśród nich są m.in. trzy domy pomocy społecznej, które dziś otrzymują dofinansowanie

– mówił Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, pozwala stworzyć przestrzeń dostępną właśnie dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się tylko z rozbiórką obiektu.

Usamodzielnianie i poprawa warunków

– Obiekty, które dostały dofinansowanie na przebudowę często są na co dzień użytkowane przez osoby z niepełnosprawnościami, dlatego dostępność tych budynków jest priorytetem. Pozwala im na większą samodzielność, pełniejszą rehabilitację społeczną lub zawodową. Warto zwrócić uwagę, że wśród projektów, na które dziś podpisaliśmy umowy, jest przykład tworzenia miejsc mocno stawiających na samodzielność podopiecznych jednego z domów pomocy społecznej. To inicjatywa wpisująca się w proces deinstytucjonalizacji usług społecznych, na efekty której czekamy z zainteresowaniem

– dodał Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie zbudowany zostanie obiekt mieszkalny przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Swoje miejsce znajdą w nim mieszkańcy najlepiej funkcjonujący spośród podopiecznych DPS-u, wymagający niewielkiego wsparcia personelu, które mogą bardziej się usamodzielnić i żyć w warunkach zbliżonych do życia w środowisku. Dzięki temu będą mogły w większym stopniu decydować o sobie, sposobie spędzania czasu wolnego według swoich planów i potrzeb. To krok w kierunku deinstytucjonalizacji usług społecznych, jakie oferują domy pomocy społecznej. Na takie zmiany Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego otrzymało w sumie ponad 3,8 mln zł dofinansowanie, z czego tegoroczne wsparcie wynosi ok. 1,4 mln zł (projekt trzyletni).

W Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku wyremontowane zostaną łazienki, tak by były one dostosowane do możliwości ruchowych mieszkańców tego domu. W DPS przebywa 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną (schorzeniami psychicznymi), których pobyt tam powinien być jak najbardziej bezpieczny. Starostwo powiatu nowodworskiego otrzymało od sejmiku województwa ponad 170 tys. zł na ten cel. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

Starostwo powiatu grójeckiego otrzymało ponad 62 tys. zł na jest poprawę warunków dostępu do Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli. W ramach inwestycji zbudowana zostanie pochylnia przed wejściem głównym do DPS-u. Obecnie przebywa tam 109 mieszkańców, w tym 93 z nich to osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej. Pozornie drobne zmiany sprawią, że mieszkańcom i ich rodzinom łatwiej będzie się poruszać po tej przestrzeni, co pozwoli na większą integrację społeczną tych osób.

Podział środków z PFRON

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 12 z nich. Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nie mogą to być rozbiórki obiektów, ale mogą – przebudowy lub remonty.

Na podstawie wnioskowanych kwot i zobowiązań wynikających z już prowadzonych projektów wieloletnich, radni zdecydowali, że na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 6,2 mln zł. Prawie 13,5 mln zł przeznaczonych jest na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Ponad 4,5 mln zł to pula na dofinansowanie inicjatyw dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.


Pliki do pobrania:


Kontakt dla mediów:

Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Marta Milewska

Rzecznik Prasowy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Osoby z Niepełnosprawnością, Wyroznione

Powiązane