Menu Zamknij

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu stacjonarnym pt.„Skuteczne techniki komunikacji interpersonalnej –szkolenie dla kadry zarządzającej”


Termin: 9 sierpnia 2023 r.

Szkolenie poprowadzi: Pani Teresa Wagner-Tomaszewska.

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy z efektywnej komunikacji interpersonalnej, wzmocnienie kompetencji miękkich – interpersonalnych oraz poznanie metod i technik skutecznej komunikacji, które zapobiegają sytuacjom konfliktowym oraz znacząco wpływają na jakość wykonywanych obowiązków zawodowych.

Informacje organizacyjne:

  • szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej szczebla podstawowego, średniego i wyższego w instytucjach pomocy i integracji społecznej: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej,  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej; kadry zarządzającej szczebla podstawowego, średniego i wyższego w PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej, dyrektorów centrów usług społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • liczba miejsc jest ograniczona
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne
  • szkolenie odbędzie się w Warszawie
  • zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres
    e-mail: szkolenia@mcps.com.pl
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 2 sierpnia 2023 r., do godz. 16:00

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie otrzymają Państwo
e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert Rafał Gorczowski

Załączniki:

KOMPENDIUM WIEDZY – szkolenie on-line pt. Skuteczne techniki komunikacji interdyscyplinarnej – 9 sierpnia

PREZENTACJA – szkolenie on-line pt. Skuteczne techniki komunikacji interdyscyplinarnej – 9 sierpnia

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane