Menu Zamknij

Badania sektora ekonomii społecznej

Poniżej przedstawiamy zestawienie badań realizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Działania realizowane były w ramach prac Wydziału Ekonomii Społecznej oraz projektu “Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Najstarsze badania z lat 2014-2015 przeprowadzono w ramach projektu “Razem dla Mazowsza. Edukacja w działania”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 .

Lista badań dot. mazowieckiej ekonomii społecznej:

 • Diagnoza zapotrzebowania na usługi edukacyjno-szkoleniowe dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa mazowieckiego. Raport końcowy, Biuro Badań Społecznych Question Mark Sp. z.o.o, Łódź, 2023
 • Koła Gospodyń Wiejskich i ich rola w systemie ekonomii społecznej na przykładzie województwa mazowieckiego, SACADA Pracownia Badawczo-Projektowa Sp. z o.o., Kraków, 2022
 • Współpraca biznesu z podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego, PCG Polska Sp. z o.o., 2021
 • Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa mazowieckiego, 2020
 • Kluczowe sfery rozwoju dla sektora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., 2019
 • Analiza społecznych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych oraz ich potencjalnego wpływu na wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, Kasterski i Wspólnicy Kancelaria prawnicza sp. k., 2019 
 • Ewaluacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu za okres styczeń 2017- czerwiec 2018, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., 2019
 • Determinanty przeżywalności spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim. Jak długo utrzymuje się spółdzielnia socjalna? Badanie czynników warunkujących powodzenie i niepowodzenie funkcjonowania spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, 2018
 • Perspektywy rozwoju zawodowego uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w województwie mazowieckim, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., 2017
 • Raport z badania dotyczącego zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych przez gminy / miasta / powiaty województwa mazowieckiego, 2015-2016, MCPS, 2017
 • Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych, 2015-2016, MCPS, 2017
 • Badanie NGO prowadzących działalność gospodarczą i działalność odpłatną pożytku publicznego na terenie Mazowsza – możliwości rozwoju, Obserwator – Biuro Badań Społecznych 2016
 • Centra Integracji Społecznej w województwie mazowieckim – analiza potrzeb i zasobów, 2016
 • System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu, 2015
 • Społecznie odpowiedzialny biznes dla ekonomii społecznej na Mazowszu, T&B Investments Sp. z o.o., 2014
Opublikowano wPoznaj ekonomię społeczną (misja, badania, definicje, dokumenty startegiczne, statystyki itp.)

Powiązane