Menu Zamknij

Brak miejsc – rekrutacja zakończona. Jednodniowe seminarium on-line pt. „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – 16 października 2023 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym jednodniowym seminarium on-line pt. „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

Termin: 16 października 2023 r.

Seminarium poprowadzi: Pan Mariusz Kusion

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, ujętymi w nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wyjaśnienie zmian wprowadzonych w Ustawie w stosunku do obowiązujących przepisów.

Informacje organizacyjne:

seminarium adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe JOPS,
w zakresie realizacji ich zadań, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej,  podmiotów działalności pożytku publicznego, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność
w sferze pomocy i integracji społecznej, pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujących zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy
i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracowników
i wolontariuszy PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej, pracowników centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, którzy pracują w województwie mazowieckim

udział w seminarium jest bezpłatny

liczba miejsc jest ograniczona

organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium oraz materiały dydaktyczne

godziny seminarium: 7:45-15:30

zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

termin przyjmowania zgłoszeń: 9 października 2023 r., do godz. 16:00

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na seminarium.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na seminarium otrzymają Państwo
e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wykonawcą seminarium jest: Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert

Załączniki:

Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane