Menu Zamknij

Eksperci Wojewódzcy

Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Tomasz Osadnik
Do zadań Pełnomocnika należy:

  • koordynacja przygotowania i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte tym programem;
  • współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych.

Kontakt do Pełnomocnika:
tel. 22 37 68 574
e-mail: mcps@mcps.com.pl


Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii – Zdzisław Biszewski

Do zadań eksperta należy:

  • zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;
  • prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;
  • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i narkomanii;
  • formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii;
  • gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii;
  • gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendóww używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych

Kontakt do eksperta:
tel. 22 37 68 576
e-mail: mcps@mcps.com.pl

Opublikowano wProfilaktyka

Powiązane