Menu Zamknij

Projekt UE

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Projekt dotyczy koordynacji działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w woj. mazowieckim do 2022 r. Projekt przyczynia się do realizacji celu RPO WM 2014-2020 – inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Okres realizacji: 1.01.2019 – 31.12.2022 r.

Cel główny projektu

Poprawa potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez koordynację działań na rzecz rozwoju ES w woj. mazowieckim do 2022 roku.

Cele szczegółowe wraz z działaniami

Cel szczegółowy 1 – Zwiększenie widoczności ekonomii społecznej.

Do realizacji celu szczegółowego 1 zostało zaplanowane jedno zadanie (zad. 1) Rzecznictwo i promocja ekonomii społecznej w woj. mazowieckim a w nim 2 działania (1 i 2)

  • Działanie nr 1 – Rzecznictwo na rzecz ekonomii społecznej
  • Działanie nr 2 – Promocja ekonomii społecznej

Cel szczegółowy 2 – Rozwój współpracy między sektorem ES a jego otoczeniem.

Do realizacji celu szczegółowego 2 zaplanowano jedno zadanie (zad. 2) Współpraca między sektorem ES a otoczeniem ES, a w nim 2 działania (nr 3, 4)

  • Działanie nr 3 – Współpraca sektora ES z otoczeniem
  • Działanie nr 4 – Działania strategiczne na rzecz ES w regionie

W ramach projektu przewidziano działania rzecznicze dla sektora ekonomii społecznej oraz działania zwiększające widoczność sektora ekonomii społecznej . Wiele działań informacyjno-doradczych oraz działania służące nawiązywaniu trwałej współpracy między sektorem ekonomii społecznej a otoczeniem.

Wartość projektu:

  • Wartość ogólna: 2 399 849,80 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 919 879,84 zł
  • Wartość wkładu własnego województwa: 479 969,96 zł

zestawienie czterech logotypów, wyliczając od lewej: logotyp Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski oraz flaga Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Opublikowano wPoznaj ekonomię społeczną (misja, badania, definicje, dokumenty startegiczne, statystyki itp.)

Powiązane