Menu Zamknij
Litera S

Lista haseł:


Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Czym są?

Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne to zamówienia publiczne, które uwzględniają jeden lub kilka następujących aspektów:

 • promocja godnej pracy,
 • poszanowanie praw człowieka i prawa pracy,
 • wsparcie społecznego włączenia (w tym osób niepełnosprawnych),
 • ekonomia społeczna i MSP,
 • promocja równych szans oraz zasady „dostępny i przeznaczony dla wszystkich”,
 • włączenie zrównoważonych kryteriów wraz z uwzględnieniem kwestii uczciwego i etycznego handlu przy poszanowaniu zasad traktatowych i dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Dla kogo?

 • dla wszystkich instytucji i podmiotów zobowiązanych do stosowania w zamówienia Ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • między innymi dla podmiotów ekonomii społecznej w celu ułatwienia dostępu do realizacji zamówień publicznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177)

POWRÓT DO LISTY HASEŁ 


Spółdzielnia inwalidów, niewidomych

Czym są?

Spółdzielnie inwalidów, niewidomych są specyficznym rodzajem spółdzielni, których przedmiotem działalności jest zawodowa i społeczna rehabilitacja inwalidów i niewidomych przez pracę w prowadzonym wspólnie przedsiębiorstwie.

Spółdzielnie inwalidów, niewidomych posiadają status Zakładu Pracy Chronionej (ZPCh). Oznacza to, że są przedsiębiorstwami przystosowanymi do zatrudniania osób z wyższymi stopniami niepełnosprawności. Do głównych celów ich funkcjonowania należy nie tylko wypracowanie zysku, jak w każdej firmie, ale także aktywizacja zawodowa osób, które nie poradziłyby sobie na otwartym rynku pracy.

Spółdzielnie inwalidów, niewidomych mogą korzystać z różnych form dofinansowania z PFRON, co pozwala oferować produkty i usługi najwyższej jakości i w ten sposób umożliwia skuteczne konkurowanie na wolnym rynku. Wszyscy kontrahenci nabywający dobra wytworzone przez spółdzielnie inwalidów i niewidomych są zwolnieni z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co robią? Jak działają?

Spółdzielnie inwalidów, niewidomych działają jak zwykłe przedsiębiorstwa. Ich celem jest uzyskanie dochodu, a jednocześnie aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie poradzić sobie w naturalnym środowisku otwartego rynku pracy.

Praca chroniona, która realizowana jest w tego typu podmiotach to taka, w której pracodawca dostosowuje miejsce pracy pod osobę wykonującą czynności służbowe. Według Unii Europejskiej definicja pracy chronionej mówi, że zatrudnienie chronione to zatrudnienie co najmniej 50% osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy.

W wyniku przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się spadek liczby tego typu podmiotów na rzecz nowych form spółdzielczych np. spółdzielni socjalnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210).

Spółdzielnie inwalidów i niewidomych na Mazowszu

Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu funkcjonowało 14 spółdzielni inwalidów i niewidomych.
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej

POWRÓT DO LISTY HASEŁ 


Spółdzielnia pracy

Czym jest?

Spółdzielnia pracy jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób i o zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólne przedsiębiorstwo w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia może także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną
na rzecz swoich członków oraz środowiska, w którym żyją. Spółdzielnie takie mają prawo do korzystania z pomocy organów władzy państwowej oraz administracji rządowej i samorządowej, jak też ze zwolnień i ulg w świadczeniach publicznoprawnych, określonych w odrębnych przepisach.

Tradycyjnymi branżami działalności spółdzielni pracy są m.in.: spożywcza, odzieżowa, tekstylna, obuwnicza, galanteryjna, gastronomiczna. Istnieją także spółdzielnie lekarskie, farmaceutyczne czy kosmetyczne.

Co robi? Jak działa?

Spółdzielnia pracy prowadzi zwykłą działalność rynkową jak każde przedsiębiorstwo.

Cechą, która odróżnia ją od innych podmiotów jest fakt, iż każdy jej członek musi być zatrudniony i otrzymywać za to wynagrodzenie, a zwolnić można go tylko w ściśle określonych i wyjątkowych sytuacjach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210)

Spółdzielnie pracy na Mazowszu

Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu funkcjonowało 82 spółdzielnie pracy.
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej

POWRÓT DO LISTY HASEŁ 


Spółdzielnia socjalna

Czym jest?

Spółdzielnia socjalna to podmiot polskiego prawa łączący cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, który spełnia warunki przedsiębiorstwa społecznego. Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą spółdzielni pracy.

Co robi? jak działa?

Spółdzielnia socjalna w celu prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, na rzecz ich społecznej i zawodowej reintegracji. Celem działania spółdzielni socjalnej jest powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy jej członków/pracowników.
Spółdzielnia socjalna ma możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, rentowe, wypadkowe; dotyczy to zarówno części składek płaconych przez pracownika, jak i przez pracodawcę) ze środków Funduszu Pracy.

Dla kogo?

Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych i równocześnie zaliczające się do przynajmniej jednej z następujących kategorii:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia,
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej,
 • osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej,
 • osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W polskim prawie dopuszcza się funkcjonowanie:

 • spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby prawne;
 • spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne;
 • spółdzielni socjalnych typu mieszanego.

Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż trzy, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne. Spółdzielnia powołana do życia przez trzy osoby musi w ciągu 12 miesięcy przyjąć w poczet członków kolejne dwie osoby.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. poz. 651, z późn. zm.

Spółdzielnie socjalne na Mazowszu

Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu funkcjonowały 163 spółdzielnie socjalne.
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej

Strony internetowe:

POWRÓT DO LISTY HASEŁ 


Spółka z o.o. non profit

Czym jest?

Spółka z o.o. non profit a dokładniej non for profit to spółka kapitałowa, w której wypracowany zysk nie jest przeznaczany do wypłaty wspólnikom, ale przekazywane na realizację celów społecznych. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, w którym obok działalności ekonomicznej ważną rolę odgrywa cel społeczny.

Co robi? Jak działa?

Spółka z o.o. non profit prowadzi zwykłą działalność gospodarczą jednak nie ma w niej redystrybucji zysku między wspólników. Jest on bowiem przekazywany na cele społeczne. 

W umowie spółki zawieranej przed notariuszem wskazuje się, że podmiot nie działa w celu osiągania zysku, a wypracowany dochód przeznacza na działalność statutową pożytku publicznego. Nie jest też możliwe dzielenie zysków pomiędzy wspólników, członków zarządu, pracowników, radę nadzorczą czy komisję rewizyjną.

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w celu zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych.

Podstawa prawna

stawy z dnia 15 września 2001 r. – Kodeks spółek handlowych, dalej K.S.H. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265 z późn. zm.)

Spółki z o.o. non profit na Mazowszu

Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu funkcjonowało 15 tego typu podmiotów.

www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej

Strony internetowe:

POWRÓT DO LISTY HASEŁ


Stan ekonomii społecznej w województwie mazowieckim

Czym jest?

Stan ekonomii społecznej w województwie mazowieckim to ocena stopnia rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w regionie. Brak jest jednak precyzyjnej definicji tego terminu. Proponujemy, aby biorąc pod uwagę definicje ekonomii społecznej i solidarnej zawarte w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej ocenę tę przeprowadzać w podziale na następujące obszary:

 1. Przedsiębiorstwa społeczne
  Podstawowe aspekty oceny: liczba i rozmieszczenie przedsiębiorstw społecznych, dominujące formy prawne, liczba miejsc pracy w PS, kondycja ekonomiczna PS, jakość działań reintegracyjnych realizowanych przez PS.
 2. Podmioty reintegracyjne
  Podstawowe aspekty oceny: dostęp do usług reintegracyjnych dla mieszkańców, liczba i rozmieszczenie podmiotów reintegracyjnych, dominujące formy prawne, liczba uczestników, jakość realizacji funkcji reintegracyjnych.
 3. Aktywność obywateli oraz organizacje społeczne
  Podstawowe aspekty oceny: aktywność obywateli i poziom zaangażowania w sprawy społeczności lokalnych, liczba i rozmieszczenie organizacji społecznych, dominujące formy prawne, stopień profesjonalizacji organizacji w tym rodzaje prowadzonej działalności, współpraca z samorządem
  lokalnym, kondycja ekonomiczna organizacji społecznych.
 4. Jednostki samorządu terytorialnego
  Podstawowe aspekty oceny: zaangażowanie JST na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, zaangażowanie w rozwój usług społecznych dla mieszkańców, liczba i jakość lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, liczba i forma prawna przedsiębiorstw społecznych utworzonych przez JST, ilość, wartość i zakres zlecanych zadań PES w trypie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosowanie klauzul społecznych oraz innych rozwiązań preferujących PES w zamówieniach publicznych.
 5. System wsparcia ekonomii społecznej – OWES
  Podstawowe aspekty oceny: funkcjonowanie systemu OWES w regionie, jakość realizacji zadań OWES, zakres i jakość wsparcia oferowanego PS przez OWES, animacja lokalna na rzecz ekonomii społecznej. 
 6. Współpraca instytucji otoczenia ekonomii społecznej
  Podstawowe aspekty oceny: zaangażowanie różnych podmiotów i instytucji w rozwój ekonomii społecznej w regionie, jakość współpracy międzyinstytucjonalnej, jakość regionalnych dokumentów strategicznych wyznaczających kierunki rozwoju ekonomii społecznej oraz sposób ich przygotowania, spójna promocja ekonomii społecznej, rodzaje i jakość działań edukacyjnych, jakość koordynacji rozwoju ekonomii społecznej przez MCPS.

Trzy pierwsze obszary oceny z zaproponowanych powyżej dotyczą ściśle sektora ekonomii społecznej, trzy kolejne odnoszą się do instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Dopiero analiza w każdym z tych obszarów pozwala na stworzenie spójnego obrazu stanu ekonomii społecznej w regionie.

Ocena stanu rozwoju ekonomii społecznej w regionie powinna stanowić punkt wyjścia do określania m.in.:

 • głównych problemów i potrzeb sektora,
 • celów interwencji,
 • proponowanych działań wzmacniających rozwój sektora,
 • oczekiwanych rezultatów.

Dokumentem o charakterze strategicznym a jednocześnie operacyjno-wdrożeniowym, w którym zawarta jest ocena stanu ekonomii społecznej w regionie jest „Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030”.

POWRÓT DO LISTY HASEŁ


 

Opublikowano wEkonomia Społeczna

Powiązane