Menu Zamknij

Szkolenie on-line pn.: „Lokalne programy profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem informacji o programach rekomendowanych”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych 2 szkoleniach realizowanych w formie zdalnej (on-line) pn. „Lokalne programy profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem informacji o programach rekomendowanych.”

Szkolenia są finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA KAŻDEGO SZKOLENIA:
Blok 1. Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. Strategie ograniczania dostępności alkoholu w społecznościach lokalnych – omówienie uchwał podejmowanych w samorządach oraz najczęściej popełnianych błędów przy ich konstruowaniu.
Blok 2. Wzory używania alkoholu wśród dorosłych: picie ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie. Współuzależnienie Metody leczenia osób uzależnionych/współuzależnionych, procedura zobowiązania do leczenia, kontakt z klientem. Pomoc rodzinie w kryzysie, w tym: kontakt z osobą doświadczającą przemocy i stosującą przemoc, procedura „Niebieskie Karty”, pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin z problemem alkoholowym – czynniki ryzyka i czynniki chroniące, programy profilaktyczne.
Blok 3. Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne – system rekomendacji 
– prezentacja „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”.Omówienie badania programów pod kątem spełnienia standardów – szczegółowych wymagań odnoszących się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji, tj. diagnozy i oceny potrzeb, wyboru grupy docelowej, planowania celów i sposobów ich realizacji, zapewnienia jakości realizacji oraz monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji; poziomy jakości programów.
Blok 4. Pisanie lokalnych programów profilaktyki uzależnień. Recenzja programu. Zawartość merytoryczna gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – najczęściej popełniane błędy prawne i merytoryczne.

TERMINY:
2 odrębne szkolenia w formie on-line dla dwóch niezależnych grup szkoleniowych (max. po 30 osób na każde szkolenie). Każde szkolenie będzie prowadzone w ciągu dwóch sesji – każda po trzy dni, w następujących terminach:

SZKOLENIE 1:
Sesja 1: 27 – 29.09.21 r.
Sesja 2: 25-27.10.21 r.

SZKOLENIE 2:
Sesja 1: 11 – 13.10.21 r.
Sesja 2: 03-05.11.21 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN KAŻDEGO SZKOLENIA: 36 godzin dydaktycznych (6 godz. wykładów,
30 godz. warsztatów).

ADRESACI KAŻDEGO SZKOLENIA:
Osoby zawodowo zajmujący się profilaktyką uzależnień w województwie mazowieckim – szczególnie członkowie lub kandydaci na członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, którzy będą mieli pierwszeństwo w uczestniczeniu w szkoleniu w formie zdalnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzą Nowe Horyzonty Anna Gorczowska z Wrocławia.

Zapisy na szkolenia będą się odbywały przez  formularz zgłoszenia, na stronie: http://nh.wroclaw.pl/szkolenia-mcps

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela: ze strony  Nowych Horyzontów – p. Natalia Kopta: telefonicznie pod numerem: 533-316-131,  a ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: p. Katarzyna Kowolik, p. Monika Ostrowska, tel. 22 376 85 82.

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane