Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne pn. „Lokalne programy profilaktyki uzależnień”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym
20-godzinnym szkoleniu pn. Lokalne programy profilaktyki uzależnień.

Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników  interdyscyplinarnej, najnowszej wiedzy
z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności do podejmowania skutecznych działań
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do członków lub kandydatów na członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osób zajmujących się zawodowo profilaktyką uzależnień.

Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

Tematyka szkolenia:

 1. Zadania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (dalej: GKRPA),
  ze szczególnym uwzględnieniem działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania
  do leczenia odwykowego  oraz opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zasady  wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenia kontroli punktów sprzedaży). Finansowanie zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychoraz przeciwdziałania narkomanii. System przetwarzania danych osobowych pod kątem współpracy GKRPA z instytucjami oraz konieczności udostępniania tych danych stronom w postępowaniu. Przygotowanie i analiza uchwał.
 2.  Pierwszy kontakt z klientem GKRPA – osobą uzależnioną, zobowiązaną do leczenia odwykowego, dorosłym członkiem jej rodziny, osobą stosującą przemoc domową oraz osobą doznającą przemocy domowej.
 3.  Uzależnienie, picie ryzykowne i szkodliwe oraz problem uzależnienia od narkotyków, jak też specyfika uzależnień behawioralnych oraz zjawisko współuzależnienia – omówienie pojęć. Strategie i programy pomocy  dla osób uzależnionych/współuzależnionych.
 4. Przemoc domowa, w tym: nowe zapisy w znowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zmiana nazwy ustawy oraz nowe w niej zapisy, np.  realizacja zmodyfikowanej procedury „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem roli GKRPA, powstanie i zadania grup diagnostyczno-pomocowych, itp.
 5. Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne, standardy programów profilaktycznych – system rekomendacji, wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących.
 6. Budowanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  oraz przeciwdziałania narkomanii (diagnoza, monitorowanie, ewaluacja) – najczęściej popełniane błędy.

Termin szkolenia (dla max. 30 osób):
11-13.10.2023 r.

Miejsce szkolenia:
Hotel HIT, ul. Kłopotowskiego 33 w Warszawie.

Informacje organizacyjne:

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i noclegi ale dojeżdżają na szkolenie na koszt własny.
 • Organizator zapewnia profesjonalną kadrę oraz materiały szkoleniowe.
 • Realizatorem szkolenia na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest Małopolskie Centrum Profilaktyki, Sebastian Cienkosz z Krakowa.

Kontakt  szczegółowe informacje i rekrutacja:
Paulina Maj
tel.: 536 108 300
e-mail: mcps@mcp.org.pl

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane