Menu Zamknij

Zadania wynikające ze Strategii polityki społecznej województwa mazowieckiego na lata 2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, precyzującym i uszczegóławiającym zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze polityki społecznej. Stanowi ona narzędzie realizacji aktywnej polityki społecznej w województwie, a jej Misja i cele koncentrują się na spójności działań w tym zakresie oraz zapewnieniu warunków dla włączenia społecznego mieszkańców regionu. Wypełnienie Misji oraz osiągnięcie zamierzonych rezultatów zapewnione zostanie poprzez opracowany system wdrażania oraz monitoringu i ewaluacji.

Polityka senioralna została wyodrębniona w dokumencie strategicznym jako jeden z trzech obszarów realizacji regionalnych polityk publicznych. Są to:

  1. Regionalne polityki publiczne z wyodrębnionymi programami wojewódzkimi dla zidentyfikowanych problemów społecznych.
  2. Regionalne polityki publiczne bez wyodrębnionych programów wojewódzkich dla zidentyfikowanych problemów społecznych.
  3. Nowe regionalne polityki publiczne dla rozwoju województwa:
  • Polityka rodzinna;
  • Polityka senioralna;
  • Polityka rozwoju ekonomii społecznej;
  • Polityka rozwoju usług i deinstytucjonalizacji.