fbpx
Menu Zamknij

Osoby z niepełnosprawnością

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, powołaną w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. MCPS działa w oparciu o Uchwałę Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Uchwałę Nr 99/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. powołującą Centrum oraz ustawę o samorządzie województwa.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), Samorząd Wojewódzki realizuje następujące zadania:

 • opracowywanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • opracowanie i przedstawienie Pełnomocnikowi Rządu informacji o prowadzonej działalności,
 • udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej,
 • dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 • współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie wniosku o wpis do rejestru organizatorów ośrodków turnusowych.

Do zadań Wydziału ds. osób niepełnosprawnych należy:

 1. opracowywanie projektów i realizowanie zatwierdzonych wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu;
 2. przygotowywanie propozycji aktualizacji wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej Województwa Mazowieckiego w części dotyczącej wyrównywania szans osób niepełnosprawnych;
 3. prowadzenie spraw związanych z udziałem Centrum w programach prowadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
 5. prowadzenie spraw z zakresu opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu tworzenia i likwidacji specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych szkolących osoby niepełnosprawne;
 7. prowadzenie spraw z zakresu tworzenia oraz obsługi wojewódzkiej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych;
 8. prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej;
 9. analizowanie sytuacji osób niepełnosprawnych w zakresie stopnia ich integracji społecznej;
 10. prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 11. prowadzenie współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. prowadzenie współpracy z Urzędem w zakresie przygotowania projektu rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 13. realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 14. organizowanie i przeprowadzanie postępowań konkursowych o udzielenie dotacji, przyznawanych przez Zarząd organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 15. prowadzenie rozliczeń wykorzystania środków dotacji przyznanych przez Zarząd organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na rzecz osób niepełnosprawnych;
 16. prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem spłat pożyczek udzielonych w ramach zadanie udzielania pożyczek zakładom pracy chronionej w celu ochrony istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
 17. prowadzenie spraw w zakresie zwrotu kosztów za szkolenia pracowników niepełnosprawnych przedsiębiorcom prowadzącym zakład pracy chronionej;
 18. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i przedstawianiem Pełnomocnikowi Rządu ds. osób niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności;
 19. przygotowanie i realizacja projektów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu współfinansowanych ze środków EFS.