Menu Zamknij

PROJEKT: „KOORDYNACJA ES NA MAZOWSZU”

Cele projektu

Projekt przyczynia się do realizacji celu RPO WM 2014-2020 – inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Celem głównym projektu jest rozwój i promocja ekonomii społecznej na Mazowszu, a cele szczegółowe to:

 1. Promocja i rzecznictwo ekonomii społecznej na Mazowszu oraz koordynacja działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu.
 2. Rozwój  współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego  (JST), podmiotami ekonomii społecznej (PES), Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz innymi instytucjami otoczenia ekonomii społecznej (ES).

Główne działania zaplanowane w projekcie są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR i dotyczyć będą:

 • rozwoju mazowieckiej marki ES i rzecznictwa na rzecz sektora ES;
 • aktualizacji oraz monitorowania realizacji Mazowieckiego Planu Rozwoju ES na lata 2013-2020;
 • sieciowania i rozwoju współpracy między OWES;
 • rozwoju współpracy PES z różnymi podmiotami otoczenia ES (JST, instytucje rynku pracy, uczelnie, przedsiębiorstwa, NGO itp.).

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do:

 • Zwiększenia widoczności, popularyzacji podmiotów ekonomii społecznej (PES) wśród mieszkańców Mazowsza poprzez identyfikację PES wyróżnionych Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej;
 • Zwiększenia efektywności procesu wdrażania zaktualizowanego Planu Rozwoju ES na Mazowszu na lata 2013-2020;
 • Zwiększenia efektywności funkcjonowania sieci współpracy między akredytowanymi OWES i MCPS;
 • Zwiększenia synergii działań PES, OWES i innych instytucji na poziomie lokalnym;
 • Wzrost roli PES w realizacji usług społecznych zlecanych przez samorządy.

Grupa docelowa projektu to przedstawiciele PES, OWES, JST i ich jednostki organizacyjne (OPS, PCPR, szkoły), instytucje rynku pracy, uczelnie, NGO, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe.

Działalność koordynacyjna prowadzona będzie dla zwiększenia synergii działań ES w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ES, w tym zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, rozwoju PES oraz dla wzmocnienia rozwoju usług społecznych czyli wspierania realizacji przez PES usług użyteczności publicznej zgodnie z Wytycznymi w tym zakresie.

Środki finansowe

 • Całkowitą wartość projektu: 1 755 177,22 zł;
 • Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 404 141,78 zł.

Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu

Profil na facebook’u:
https://www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu/

Strona projektowa:

POprzednia strona Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo. W ramach przebudowy strony internetowej Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej wszystkie aktualne i archiwalne materiały ze strony projektowej zostały przeniesione na strony:
Ekonoma Społeczna – w aktualnej witrynie.