Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna „Praga”

Powiat: Warszawa (m. st.)
Gmina: Warszawa (m. st.)
Adres:
ul. Witebska 4 03-507 Warszawa
Telefon: 222916860
E-mail: osspraga@o2.pl
KRS: 370311
NIP: 5242724224
REGON: 142670265
Data wpisu do rejestru: 2010-11-15

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”