Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Nasza Perspektywa

Opis:

działalność przeważająca - działalność związana ze sportem. działalność pozostała - bardzo szeroka, zgodnie z deklaracją w Krajowym Rejestrze Sądowym

Powiat: wołomiński
Gmina: Kobyłka
Adres:
ul. Klonowa 18, lok. 1, 05-230 Kobyłka
KRS: 605500
NIP: 1251639705
REGON: 363881261
Data wpisu do rejestru: 2016-03-03

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”