Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Z Brzucha Kojota”

Opis:

Klubokawiarnia "Święty Spokój"

Powiat: Warszawa (m. st.)
Gmina: Warszawa (m. st.)
Adres:
ul. Zakładowa 22/24 04-683 Warszawa
Strona WWW:
KRS: 551391
NIP: 9522136074
REGON: 361213578
Data wpisu do rejestru: 2015-03-31

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”