Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Wspólna Sprawa”

Opis:

usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe usługi ogrodnicze usługi gastronomiczne

Powiat: Radom (miasto)
Gmina: Radom (miasto)
Adres:
ul. Sienkiewicza 8 26- 600 Radom
KRS: 265186
NIP: 9482453979
REGON: 140707432
Data wpisu do rejestru: 2006-10-03

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”