Menu Zamknij

Lista haseł:


Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

Czym jest?

Warsztat Terapii Zajęciowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
WTZ nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych.

Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty.

Dla kogo?

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby
posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze
wskazaniem do terapii zajęciowej.

Co robi? Jak działa?

W WTZ prowadzone są zajęcia, których celem jest:
• ogólne usprawnianie,
• rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• przygotowanie do życia w środowisku społecznym, m.in. przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
• rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
• rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
• rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego.

Podstawa prawna

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 123
poz. 776 z późn. zm.).

WTZ na Mazowszu

Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu funkcjonowały 83 Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Informacje o nich można znaleźć na stronie MCPS.
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej/podmioty/warsztaty-terapii-zajeciowej

POWRÓT DO LISTY HASEŁ


Wojewódzki Urząd Pracy (WUP)

Czym jest?

Wojewódzki Urząd Pracy jest jednostką organizacyjna samorządu województwa realizująca zadania województwa w obszarze rynku
pracy.

Czym się zajmuje?

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie odpowiada m.in. za:

  • określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy;
  • podział posiadanych środków Funduszu

Pracy na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;

  • opracowywanie analiz i statystyk dotyczących mazowieckiego rynku pracy;
  • badanie popytu na pracę;
  • monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Dodatkowo, WUP koordynuje i świadczy usługi poradnictwa i informacji zawodowej, organizuje międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, koordynuje system zabezpieczenia społecznego, prowadzi rejestry instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia oraz wydaje certyfikaty o dokonaniu wpisu.

Od 2014 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w imieniu samorządu województwa, realizuje zadania związane z obsługą Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Głównym zadaniem urzędu jest zbieranie zapotrzebowania z powiatowych urzędów pracy na środki KFS na dany rok. Podział pieniędzy zatwierdza Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W 2019 r. KFS dedykowany był w dużej mierze podmiotom ekonomii społecznej, które mogły korzystać z istotnych preferencji w korzystaniu ze środków na działania szkoleniowe. Dodatkowo, WUP prowadzi szereg działań informacyjnych promując idee ekonomii społecznej i solidarnej, a także współpracując z innymi instytucjami regionalnymi. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001)

POWRÓT DO LISTY HASEŁ


Wytyczne CT9

Czym są?

Wytyczne CT9 to uproszczona nazwa dokumentu „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Wytyczne mają na celu zapewnienie niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w celu tematycznym 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”.

Dokument określa jednolite zasady realizacji wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu oraz zapewnienia jednolite standardy wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Strona internetowa:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-wzakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-zwykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020

POWRÓT DO LISTY HASEŁ


 

Opublikowano wEkonomia Społeczna

Powiązane