Menu Zamknij

Zasady kierowania dzieci do RPOT

Zasady kierowania dzieci do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kraszewie Czubakach

Szczegółowe zasady kierowania dzieci do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej określa Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dziecko do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej kieruje samorząd województwa na wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Natomiast no mocy stosownego upoważnienia wnioski należy kierować do Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 506/22 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 24 stycznia 2022 r.  – w 2022  r. średni miesięczny koszt przeznaczony na utrzymanie dziecka w roku 2022 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Odzyskać Radość” wynosi 7 401,60 zł.

Podstawą skierowania do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce.

Dziecko cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do placówki regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wydaje skierowanie do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej po zasięgnięciu opinii  dyrektora tej placówki.

O skierowaniu dziecka do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej powiat właściwy  do ponoszenia  wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a przypadku dziecka cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, powiat właściwy  ze względu na miejsce pobytu dziecka, informuje niezwłocznie sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

Przy kierowaniu dziecka do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności:

 • wniosek powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem pierwszy raz w pieczy zastępczej,
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce,
 • kopię dokumentacji dotyczącej  sprawowania nad dzieckiem formy pieczy, jeśli dziecko jest przenoszone z rodzinnej lub instytucjonalnej formy pieczy zastępczej,
 • odpis aktu urodzenia dziecka , a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 • wszelką, dostępną dokumentację dotyczącą  stanu zdrowia dziecka (np. orzeczenie
  o niepełnosprawności, orzeczenia o stanie zdrowia, zaświadczenia lekarskie, karta szczepień)
 • dokumenty szkolne, świadectwa szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne;
 • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka;
 • dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane;
 • dokumenty podróży dziecka;
 • informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie; informacja o rodzicach dziecka;
 • dokumenty o stanie zdrowia dziecka.

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących umieszczenia dziecka w Placówce należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z  pracownikiem:

Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Grzybowskiej 80/82.