Aktualności

Dnia 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie odbyło się ostatnie już w tym roku seminarium, dotyczące tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, zespołów interdyscyplinarnych, organizacji pozarządowych, oraz pracownicy naszego Centrum z Arturem Pozorkiem - p.o Dyrektora MCPS na czele.

12 grudnia 2017 r. w siedzibie naszego Centrum przy ul. Nowogrodzkiej 62 a w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Możliwości wsparcia osób starszych w miejscu zamieszkania poprzez wykorzystanie nowych technologii IT (teleopieka)”.
Uczestnicy spotkania, w większości pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawiciele środowisk senioralnych mieli możliwość zapoznania się z przykładami telopieki realizowanymi dotychczas w Polsce, jak również w wybranych krajach europejskich (Hiszpania, Niemcy). Usługi teleopiekuńcze są rodzajem monitoringu pozostających samotnie w domu osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, itd.

14 grudnia 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie przedstawiciele naszego Centrum spotkali się z ośrodkami adopcyjnymi i interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, działającymi w województwie mazowieckim - w celu podsumowania rocznej współpracy oraz wyznaczenia priorytetów działania tych ośrodków na rok 2018.

Wnieść radość w życie dzieci i uczynić je łatwiejszym - taka misja przyświeca Stowarzyszeniu Słoneczny Dom, działającemu na Mazowszu już od dekady. Województwo Mazowieckie ma dużo dobrych doświadczeń we współpracy z tą znaną w subregionie radomskim organizacją i dotuje realizowane przez nią programy w obszarach wspierania rodziny, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania ubóstwu.