Aktualności

Powiat radomski może poszczycić się kolejną inicjatywą wzmacniającą lokalny sektor ekonomii społecznej. 8 października br. podmioty ekonomii społecznej działające na terenie miasta, w obecności przedstawicieli MCPS podpisały formalne porozumienie o współpracy w ramach Radomskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Powstały Klaster to otwarta platforma współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału podmiotów ekonomii społecznej, dzięki wzajemnej kooperacji oraz współpracy z biznesem, sektorem nauki oraz administracją publiczną. Instytucjonalne ramy tej współpracy, to kolejny, wyraźny impuls akcentujący obecność ekonomii społecznej w życiu gospodarczym województwa mazowieckiego.

Sygnatariuszami porozumienia zostali: Fundacja Duchy lasu. Duchy historii, Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o. o., Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Forgo for social economy” oraz Stowarzyszenie „Karuzela”.

Powołanie klastra jest kolejnym krokiem w kierunku profesjonalizacji działań radomskich podmiotów ekonomii społecznej oraz podnoszenia jakości ich produktów i usług. Działalność w grupie znacząco rozszerza potencjał podmiotów reprezentujących radomski sektor ekonomii społecznej i stanowi nową wartość dla wszystkich typów przedsiębiorstw społecznych uczestniczących w tym porozumieniu. Klastry ekonomii społecznej są przejawem wdrażania przez sektor ekonomii społecznej reguł innowacyjnej przedsiębiorczości, obecnych już w innych obszarach gospodarki. Dzięki pracy w grupie podmioty ekonomii społecznej mogą także zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku świadczonych usług korzystając z różnych form kooperacji funkcjonujących w gospodarce od lat.

Resized 20181008 104619

.................................................................................................................................................................

W dniach 27-28 września 2018 roku w Kleszewie k. Pułtuska odbyła się zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej konferencja pn. „I Mazowieckie Forum Samooceny Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego”.

Konferencja była poświęcona osobom z doświadczeniem chorób psychicznych, w tym związanych z uzależnieniem, ich problemom w życiu społecznym oraz sposobom radzenia sobie z nimi. Przedstawiony został koncept samopomocowy, który zakłada, że człowieka z doświadczeniem kryzysu psychicznego najlepiej zrozumie nie psychiatra, nie psycholog, a właśnie drugi człowiek z doświadczeniem podobnego kryzysu. Grupa ludzi mająca podobne przeżycia, podobne doświadczenia może stać się sama dla siebie potężnym wsparciem, które w znacznym stopniu pomoże wyjść z kryzysu członkom tej grupy. Na konferencji omówiono formy tworzenia się grup samopomocowych zarówno w formie wykładów jak i warsztatów. W konferencji wzięło udział ponad 120 przedstawicieli pomocy społecznej z całego Mazowsza.

Konferencję uświetnił swą obecnością jak również praktyczną wiedzą i doświadczeniem Pan Krzysztof Olkowicz, Główny Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prelegent omówił działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz ochrony praw osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Konferencję poprowadzili Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, oraz dr hab. prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej Paweł Bronowski, pełniący funkcję głównego moderatora merytorycznego oraz wybitny specjalista w dziedzinie samopomocy.

Wykłady wygłosili również m.in.: dr hab. Hubert Kaszyński z Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Piotr Harhaj z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, jak również osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego będące członkami grupy samopomocowej Grupa Wsparcia Trop – Pani Agnieszka Ejsmont, Pan Krzysztof Pawłowski oraz członkowie grupy samopomocy EX – IN: eksperci przez doświadczenie – Pan Jan Sitny oraz Pani Joanna Rogalska. Opowiedzieli Oni o swoich problemach związanych z przeżyciem kryzysu psychicznego, o tym jak wzajemne wsparcie pozostałych członków grupy pomogło im przetrwać trudne chwile i „wyjść na prostą”. Wykłady te były szczególnie poruszające, gdyż przedstawiały prawdziwe ludzkie dramaty oraz pokazywały na przykładzie, że grupa samopomocowa może być skuteczniejsza w leczeniu traumy psychicznej u osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego niż jakiekolwiek inne formy wsparcia psychicznego od strony profesjonalnej.

Konferencja zakończyła się sukcesem popartym licznymi pozytywnymi opiniami uczestników wygłoszonymi w podsumowaniu. Wielu przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej itp. placówek wyraziło zadowolenie z nowo zdobytej wiedzy oraz zaproponowało zorganizowanie „II Mazowieckiego Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego”, w którym jednocześnie zadeklarowało chęć uczestnictwa. Pani Elżbieta Bogucka zadeklarowała chęć zorganizowania drugiej odsłony konferencji w przyszłym roku.

 

Konferencja I Mazowieckie Forum Samooceny Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego 

 Pani Elżbieta Bogucka zastępca dyrektora MCPS podczas otwarcia konferencji
 Konferencja I Mazowieckie Forum Samooceny Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego  Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, podczas otwarcia konferencji

.............................................................................................................................................................................................................

Mazowiecka młodzież w niechlubnej czołówce

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej bije na alarm: badania pokazują, że gimnazjaliści i licealiści z Mazowsza częściej niż ich rówieśnicy z innych województw sięgają po narkotyki, a liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków jest najwyższa w całym kraju. - Sytuacja jest tragiczna. Mazowiecka młodzież z narkotyków korzysta często i intensywnie. Dostępność substancji psychoaktywnych jest powszechna – narkotyki można kupić w barze, w dyskotece, w szkole. Dlatego ruszamy z kampanią edukacyjną. Chcemy, żeby rodzice wiedzieli o narkotykach jak najwięcej, dzięki czemu będą mogli lepiej chronić swoje dzieci przed ich zgubnym działaniem – powiedział Artur Pozorek p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Przerażające statystyki Zagrożenie jest jak najbardziej realne. Badanie ESPAD (European Survey Project on Alcohol and Drugs) z 2015 r. pokazuje, że mazowieccy gimnazjaliści przodują w rozpowszechnianiu używania niemal wszystkich substancji psychoaktywnych, a licealiści zajmują pierwsze miejsce jeśli chodzi o rozpowszechnianie używania takich substancji jak metamfetamina, LSD lub inne halucynogeny oraz kokaina. Do tego dochodzą tzw. „dopalacze”, po które młodzież na Mazowszu sięga najczęściej ze wszystkich badanych. O ile w 2013 r. średnio co 4 dni na Mazowszu ktoś umierał z powodu przedawkowania narkotyków (86 zgonów w skali roku), o tyle rok później wydarzało się to już co 3 dni (126 zgonów w skali roku). Według danych zebranych do wskaźnika TDI (Treatment Demand Indicator), w 2015 r. aż 1737 osób zgłosiło się na leczenie w związku z problemami z narkotykami – po raz kolejny Mazowsze znalazło się na czele niechlubnej statystyki.

 

MCPS plakat kampania społeczna Dorosli Dzieciom

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

27 września 2018 r. odbyło się jubileuszowe spotkanie Związku Sybiraków – Oddział Warszawa, w którym wziął udział Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Centrum, realizując zadania związane z polityką senioralną, włączyło się w pomoc przy organizacji spotkania.

Podczas uroczystości Stanisław Sikorski, prezes Związku Sybiraków - Oddział Warszawa, został uhonorowany medalem „Pro Masovia”.

Wykład okolicznościowy pt. „Sybiracy w tradycji niepodległościowej” został wygłoszony przez dr Ryszarda Miazka z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

...............................................................................................................................................................................................