Aktualności

W maju i czerwcu br. w subregionach Mazowsza odbywają się spotkania konsultacyjno-informacyjne organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie dotyczące obszaru wspierania rodziny.

W dniu 6 czerwca 2018 r. w Płocku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku, a także Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału Zamiejscowego w Płocku odbyło się kolejne z planowanych w każdym subregionie Mazowsza spotkań konsultacyjno-informacyjnych.
Takie spotkania odbyły się już w Siedlcach (9 maja), Radomiu (15 maja), Ostrołęce (24 maja), a kolejne odbędzie się w Ciechanowie (15 czerwca).
W spotkaniu w Płocku wzięło udział blisko 60 osób - przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się obszarem wspierania rodziny - głównie pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin.
Celem spotkania jest przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz przedstawiony zostaje szeroki zakres współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki każdego z subregionów.
Na spotkaniu omawiana została piecza zastępcza z uwzględnieniem specyfiki subregionu płockiego (zasoby gmin i powiatów, tendencje, rekomendacje do tworzenia zasobów, rozwijania nowych usług na rzecz rodzin). Wskazać należy chociażby na fakt ze miasto Płock jest liderem a Mazowszu w kwestii zorganizowania blisko 30 mieszkań chronionych.
Omówiona została szeroko tematyka adopcji w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną, obszary współpracy ośrodka adopcyjnego z podmiotami działającymi w obrębie dziecka i rodziny (sądów, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych), a także wypracowany przez ośrodek system wspierania kobiet w ciąży, rozważających powierzenie dziecka do adopcji.
Następnie zaprezentowana została działalność interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w Otwocku, przeznaczonego dla dzieci i niemowląt do 1 r. ż., dysponującego 20 miejscami. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w porozumieniu z powiatami kieruje tam noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej. Działalność ośrodka służy ochronie dzieci przed skutkami sieroctwa, zaniedbań i zagrożeń życia. Nadrzędnym celem placówki jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez umożliwienie powrotu do rodziców biologicznych lub powierzenie rodzinie adopcyjnej lub zastępczej. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę, diagnostykę medyczną i pracę socjalną z rodziną dziecka.

Dyskusja, wymiana doświadczeń z różnych poziomów działania instytucji i organizacji, obserwacja nowych tendencji jest bardzo cenna, tak by system wspierania rodzin wpisany w nowelizowaną obecnie ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej, mógł być dostosowany i realizowany z jak najlepszym wykorzystaniem potencjału lokalnych zasobów, implementacji dobrych praktyk i współpracy wszystkich partnerów działających w tym obszarze.

 

34838280 2019586631448414 6059822778729627648 n1

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

4 czerwca 2018 roku w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział ds. wdrażania programów społecznych, podczas którego zostały przedstawione działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez MCPS.

Zgromadzonych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, oraz Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje zaproszonych gości. Ewa Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, która zaprezentowała realizację procedury "Niebieskiej Karty" na terenie mazowieckiego garnizonu Policji w 2017 roku, zaś Monika Sajkowska z Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przedstawiła raport "Dzieci się liczą 2017", który dotyczy zagrożenia bezpieczeństwa i przemocy wobec dzieci.

Spotkanie podsumowała Dorota Stalińska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiając najważniejsze punkty do dalszej dyskusji.

Elżbieta Lanc Dorota Stalińska Elżbieta Bogucka
Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Dorota Stalińska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS

...................................................................................................................................................................................................................

Pan Artur Pozorek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej, ma zaszczyt zaprosić do udziału w III Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego, który odbędzie się 15 czerwca 2018 r. w Warszawie.

ZAPROSZENIE - UTW

ZAPROSZENIE - RADY SENIORÓW

ZAPROSZENIE - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PROGRAM

KARTA ZGŁOSZENIOWA

......................................................................................................................................................

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową MCPS z zakresu profilaktyki uzależnień (http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia):

- „WYKORZYSTANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ”

- „PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ PRZEMOCOWYCH”

...............................................................................................................................................................................................................................

25 maja 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, którego celem było wypracowanie zasad współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wszystkich przybyłych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, oraz Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Artur Pozorek przedstawił założenia tematyczne polityki senioralnej w województwie mazowieckim na lata 2018-2022. Podczas spotkania rozmawiano na temat filarów współpracy, zwłaszcza dotyczących 2018 roku. Zaproponowano założenia oraz działania Wojewódzkiej Rady Seniorów. Uczestnicy chętnie zgłaszali swoje uwagi i propozycje, aby Wojewódzka Rada Seniorów była prężnie działającym gremium.

W spotkaniu wziął również udział Karol Mojkowski, który w organizacjach pozarządowych pracuje od 15 lat, jest uczestnikiem akcji "Masz głos, masz wybór". W ramach tej akcji pokazują organizacjom pozarządowym jak krok po kroku zrealizować pomysł lub rozwiązać lokalny problem, podpowiadają sposoby na zaangażowanie mieszkańców oraz pokazują, jak prowadzić skuteczną współpracę z władzami.

1 5
Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

.................................................................................................................................................................................................................