Aktualności

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Regionalnych Konferencjach dotyczących polityki senioralnej Samorządu Województwa Mazowieckiego

Celem konferencji jest integracja środowiska senioralnego oraz podkreślenie aktywności seniorów działających na poziomie lokalnym. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne formy aktywności osób starszych.

Konferencje odbędą się w Ciechanowie, Radomiu, Płocku oraz Węgrowie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga rejestracji. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (terminy zgłoszeń poniżej) skanem na adres e-mail lub pocztą na adres:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa

Serdecznie zapraszamy!

CIECHANÓW

Konferencja odbędzie się 21 września 2018 roku w Ciechanowie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w godz. 9.30 – 15.00.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: do 10 września 2018 r.

Adres e-mail: martyna.poplawska@mcps.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

RADOM

Konferencja odbędzie się 28 września 2018 roku w Radomiu w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Kościuszki 5A w godz. 9.30 – 15.00.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: do 17 września 2018 r.

Adres e-mail: danuta.ksiazek@mcps.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PŁOCK

Konferencja odbędzie się 5 października 2018 roku w Płocku w siedzibie Centrum Aktywności Seniora przy ul. Otolińskiej 6 w godz. 9.30 – 15.00.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: do 24 września 2018 r.

Adres e-mail: jolanta.musialczyk@mcps.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

WĘGRÓW

Konferencja odbędzie się 12 października 2018 roku w Węgrowie w siedzibie Węgrowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Adama Mickiewicza 4A w godz. 9.30 – 15.00.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: do 8 października 2018 r.

Adres e-mail: piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

...............................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

trwa rekrutacja na specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Udział w szkoleniach jest bezpłatny! Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie oraz w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie.

 

WARSZAWA – szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

KATOWICE – szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

SZCZECIN – szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: 1) praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami 2) praca socjalna z osobami uzależnionymi

 

Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że została opublikowane Wyniki oceny formalnej dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ”.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/662-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-ubostwu-2

..........................................................................................................................................................................................................

Uprzejmie informujemy, iż w planie finansowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na 2018 r. ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na nowotworzone Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję Wojewody Mazowieckiego o nadaniu statusu CIS.

W związku z powyższym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna nabór wniosków o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Otrzymanie dotacji możliwe będzie:
• po złożeniu do MCPS prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami;
• po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję;
• do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Do pobrania:
Procedura udzielania dotacji na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z budżetu Województwa Mazowieckiego
Wniosek o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej
Karta oceny formalnej wniosku o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy CIS
Karta oceny merytorycznej wniosku o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy
Ramowy wzór porozumienia
....................................................................................................................................................................................................................................................

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/696-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-przeznaczyl-srodki-finansowe-na-male-dotacje-w-ramach-obszaru-wspieranie-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej

..............................................................................................................................................................................................................