Aktualności

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie uprzejmie informuje,iż w dniu 7 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a (sala konferencyjna VI piętro) odbędzie się spotkanie, którego celem będzie przedstawienie działań dotyczących profilaktyki uzależnień podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2018.


Na spotkaniu przedstawione zostaną szczegółowe informacje o ogłoszonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”:


- „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych”;
- „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””
- „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”
- „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”


Spotkanie rozpocznie o godz. 10.00 Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Pan Artur Pozorek wraz z Specjalistą ds. profilaktyki.


Pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawią główne założenia tegorocznych konkursów.

Prosimy zgłoszenie uczestnictwa w powyższym spotkaniu na adres e-mail: komunikacja@mcps.com.pl w terminie do dnia 05.03.2018 r. (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Zapraszamy na spotkanie kadry zarządzającej Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Mazowsza na spotkanie, dotyczące wypracowania zasad współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
Szczegółowe informacje (w tym formularz zgłoszeniowy) w piśmie przewodnim poniżej:

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 302/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii", w formie wsparcia realizacji zadań.
 
Termin składania ofert od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r.
  
SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM
 
 
 
 
 
 
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 302/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii".
 
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O NABORZE
 
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 303/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, w formie wsparcia realizacji zadań.
 
Termin składania ofert od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia  16 marca 2018 r.
 
  
SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM
 
 
 
 
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 303/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”. 
 
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia  16 marca 2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O NABORZE
 
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 304/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.
 
Termin składania ofert od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia  16 marca 2018 r.