Aktualności

Szanowni Państwo, przypominamy iż w dniu 16 marca 2018 r. upływa termin składania ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 roku w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w dwóch konkursach ofert.

W dniu 16 marca 2018 r. upływa termin składania ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze:

„Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” (http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/510-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-podobszarze-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-zaburzeniom-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem)

„Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

(http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/508-otwarty-konkur-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-podobszarze-dzialania-na-rzecz-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-zadanie-wspieranie-realizacji-programow-profilaktyczno-terapeutycznych-dla-dzieci-i-mlodziezy)

Przypominamy, że oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie:

Konkurs ofert – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, zadanie nr …

lub

Konkurs ofert – „Na wakacje po uśmiech” .

osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 – 16.00 – o zachowaniu terminu decyduje data złożenia w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;

za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa –
o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów ofert znajdą Państwo tutaj (http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert )

W dniach 17-18 marca 2018 roku w Auli Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3 odbędzie się Sympozjum pn. „Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą” organizowane przez Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Powyższe wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Program Sympozjum obejmuje wiele ciekawych zagadnień dotyczących profilaktyki uzależnień oraz przemocy, panel dyskusyjny, jak również warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli przyswoić sobie praktyczną wiedzę i umiejętności związane z poruszaną problematyką.

http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/node/1784

Serdecznie Zapraszamy

Program Sympozjum

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 367/321/18 z dnia 6 marca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze "Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" - zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”” w formie wsparcia realizacji zadania.
 
Termin składania ofert od dnia 6 marca 2018 r. do dnia 9 kwietnia 2018 r.
 
SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM
 
 
 
 
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 367/321/18 z dnia 6 marca 2018 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze "Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" - zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato””.
 
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od dnia  6 marca 2018 r. do dnia 9 kwietnia 2018 r.  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O NABORZE
 
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................